понедељак, 24. децембар 2018.

Набавка на наставно-нагледни средства во првото полугодие од учебната 2018/2019 год.

Согласно спроведената Самоевалуација и Планот за Развој на училиштето еден од утврдените приоритети е :
„Постигнување повисоко ниво на мотивација кај учениците и подобрување на редовноста на учениците“.
За таа цел според акциониот план во Годишната програма планирана е активноста набавка на нагледно-наставни средства.
Училиштето во месец  декември изврши набавка на енциклопедии и уметничка литература, нагледни помагала и наставни средства за одделенска и предметна настава:
       -Енциклопедија од 7 до 77 год.
       -Илустриран Атлас на истражување
       -Историја - Сеопфатен визуелен водич
       -Бајките на Ханс Кристијан Андерсен
       -Електрични кола
       -Лењиари, агломер и шестар
       -Модели на танграм
       -Топки за одделенска наставаНема коментара:

Постави коментар