петак, 15. фебруар 2019.

У Ч И Л И Ш Н А З А Е Д Н И Ц АВо рамките на планираните активности на Ученичката заедница во февруари 2019 се реализираше состанок на кој се реализираа неколку активности. Во првиот дел од состанокот се презентираше училишниот весник „Секој нов ден“. Учениците имаа можност да го разгледаат весникот како во електронска  така и во печатена форма. Во вториот дел се реализираше работилница на тема „Авторитет“. Учениците имаа можност преку еден непосреден начин да научат „Што е авторитет?“, а сто така и да се запознаат и со начините на кристење на авторитетот при решавање на некои проблеми.

Активноста ја реализираа:Татјана Трпеска, Весна Рафеска и Адријана Кукоска


„Winter football joys - ЗИМСКИ ФУДБАЛСКИ РАДОСТИ“

На 13.02.2019 год. среда, учениците од  II и III одделение од нашето училиште беа поканети во ООУ„Круме Кепески“ од Кисела Вода каде што под водство на наставникот по ФЗО - Јовица Ефтовски одиграа фудбалски натпревар кој е дел од заедничкиот проект на ФФМ во соработка со ФУСМ наречен „Winter football joys -ЗИМСКИ ФУДБАЛСКИ РАДОСТИ“ .
 Во проектот  се вклучени 80 основни училишта од Република Македонија, а во кои  учествуваат повеќе од 2800 деца на возраст од 7 до 10 години.
На спортскиот настан покрај нашето ушилиште земаа учество и училишните екипи од ООУ„Климент Охридски“, ООУ„Партенија Зографски“и ООУ„Круме Кепески“.
Честитки до сите учесници  кои помогнаа да се реализира оваа активност.

                        Одговорни наставници: Јовица Ефтовски и Елена Стојановска


уторак, 05. фебруар 2019.

ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВНИОТ КАДАР


Со цел постигнување повисоки цели во воспитно-образовниот процес секоја учебна година  се планираат и реализираат обуки согласно акциониот план за професионален развој. Согласно акциониот план, а со цел подобрување на компетенцијата за Социјална и образовна инклузија  во јануари 2019 година беше реализирана еднодневна обука на тема „Педагошка комуникација“.
Обуката се реализираше во нашето училиште, а реализатор беше Здружение за професионална едукација, професионален развој и демократија КОНТИНУУМ –Битола. Обуката ја следеа дваесетина наставника, стручни соработници и директорот на училиштето. На обуката беа разработени следните теми:
        -Теориски основи на педагошката коминикација;
       -Интеракциско-комуникациски односи на учењето и поучувањето:
       -Знаци и значење на пеадгошката комуникација;
      -Ефективна вербална и невербална комуникација на учењето и поучувањето;
      -Модели на комуникација со семејството.

Цел на обуката е подобрување на комуникациските вештини во различни контексти и на сите нивоа во училишна средина.


Училишен натпревар по англиски јазик

На 30. 01. 2019 година во нашето училиште се одржа училишен натпревар по англиски јазик за учениците од V до IX одделение. Натпреварот беше организиран од страна на предметните наставници и ментори на учениците: Анета Макревска, Магдалена Бадарова,  Маја Димеска и Александра Величковска. Земаа учество 54 ученика од кои најдобрите  двајца ученици од секоја генерација продолжуваат на општинскиот натпревар кој ќе се одржи во март.
V одделение: Ивона Радеска Vг одд. прво место, Јана Стамкова Vг одд.  второ место
VI одделение: Леа Петрушевска VIа одд. прво место, Матеј Јаневски VIа одд. второ место
VII одделение: Леонтина КостовскаVIIг одд. прво место, Анастасија Манчевска VIIб одд.  второ место
VIII одделение: Никола Анчевска VIIIа одд. прво место, Ема Тутиќ VIIIа одд. второ место

IX одделение: Даниел Барбаров IXа одд. прво место, Ева Карамановска IXб одд. второ место