понедељак, 25. септембар 2017.

„Светскиот ден на таткото“

Веќе неколку години нашето училиште го одбележува  Светскиот ден на таткото. Оваа година во третата недела од месец септември се реализираа повеќе активности по тој повод.

Најпрво секој одделенски наставник преку соодветен текст ги запозна учениците со начинот на одбележување на Денот на таткото во повеќе држави во светот. Потоа со учениците во своите параралелки на часовите предвидени за слободни ученички активности се реализираа разновидни активности. Учениците од четврто и петто одделение твореа на тема „Мојот татко“ и литературните творби беа читани во рамките на одделението, а најуспешните беа истакнати на училишното пано. Во повеќето паралелки беа реализирани и креативни работилници каде учениците изработуваа честитки, беџови за своите татковци, дедовци... Учениците од четврто одделение дел од своите честитки ги  подарија на вработените во нашето училиште.

ЕСТЕТСКО УРЕДУВАЊЕ НА УЧИЛИШТЕТО


И оваа учебна година тимот за естетско уредување на училиштето доста  креативно и оригинално го украси училишниот хол  како за прием на првачиња, така и за првиот училишен ден на сите ученици на училиштето.
Сите училишни паноа беа грижливо   осмислени и изработени од тимот кои содржеа убави мисли за топло додбредојде на првачињата, за богатството на  другарувањето  со  сите ученици,  како и за значењето на книгите без кои немаме ниту минато ниту иднина.
                                                                                     Тим за естетско уредување на училиштето:
                                                                                                            Мануела Маркоска
                                                                                                             Весна Милановска
                                                                                                              Виолета Николин
                                                                                                            Горица Станковска