петак, 29. новембар 2019.

Ноември - Месец на науката
Ученичката Јована Николовска од нашето училиште ООУ„Рајко Жинзифов“ учествуваше на манифестацијата „Ноември - Месец на науката“, на која воедно се одржа и натпреварот во експерименти. Оваа манифестација се одржува четвртта година по ред, па оваа година на 23.11.2019, учествуваше ученичката Јована Николовска, заедно со својот ментор, предметниот наставник по биологија, Сандра Трпчевска.
На натпреварот, кој се одржа на Природно-математичкиот факултет, се натпреваруваа над 200 ученици, со експерименти од областа на биологија, хемија, физика, географија и математика. Нашата ученичка, Јована Николовска за експериментот „Водата-важна состојка“ освои трета награда.
Се радуваме на нејзиниот успех и ѝ посакуваме да продолжи со редење на уште поголеми успеси.


понедељак, 25. новембар 2019.

Ученички парламент Ученички  парламент
Работилница на тема ,,Имам права но имам и должности (одговорности)“

            На 22.11. 2019 година во нашето училиште беше реализиран вториот состанок на членовите на Ученичкиот парламент, од второ до петто одделение. На оваа средба присутна бea и директорката на училиштето Љубица Наумовска, педагогот Весна Рафеска, дефектологот Адријана Кукоска, одговорната наставничка Татјана Трпеска како и сите претставници – ученици на своите паралелки.
            Учениците за овој состанок беа информирани преку покани кои им беа лично предадени.
            На почетокот на учениците им се обрати директорката на училиштето, Љубица Наумовска,  која на учениците им  посака многу успех во учењето како и во животот воопшто и им упати порака дека е важно секој ученик да биде свој на свој начин, како и тоа да умее секогаш да си го искаже своето мислење,  а за што секако постои и Ученичкиот парламент како дел од училишната средина во која учат и се формираат како личности сите ученици!
Состанокот продолжи со кратко потсетување на претходниот состанок и за текот на истиот, од страна на педагогот на училиштето Весна Рафеска.
Преку техниката ,,Бура на идеи“ учениците  низ повеќе примери изнесоа свои гледишта за овој поим,  за  кои може да се каже дека беа исклучително оригинални.
Следеше презентација на која низ повеќе од дваесеттина слајдови на учениците им беа објаснети повеќе примери за права и одговорности, кои кај учениците побудија значителен интерес. Вниманието на учениците беше на високо ниво, повеќе пати низ разговор со нив, како и  од давањето на вистински одговори на поставените прашања.
            Во следната фаза на состанокот на учениците им беа дадени листови на кои требаше да објаснат , да нацртаат, да напишат едно или повеќе права, а исто толку и одговорности. Беа поделени во 6 групи и откако им беше поделен прибор за работа, учениците започнаа со работа.
            На крајот од завршената работа сите групи презентираа преку свој избран соученик од својата група и истите со ракоплескање беа наградени .
            Полни со убави чувства, позитивно расположени, горди од успешно реализираната активност, со збогатени знаења учениците си отидоа во своите кабинети.
                                                 Одговорен наставник: Татјана  Трпеска


УЧЕСТВО ВО „ЅВОН“ НА МРТВНа 20.11.2019 год.  нашето училиште ООУ„Рајко Жинзифов“ зема активно учество во  образовно - рекреативната програма „Ѕвон“ при МРТВ.
 Оваа емисија има за цел да овозможи креативно и забавно претставување на училиштата. Учесници беа учениците од I до IX одделение кои заедно со своите наставници подготвија  и се претставија со мудри изреки, квиз прашања, драматизации, музичко-ритмички точки како  и претставување на млади и успешни спортисти.
Изведбата на програмата беше на англиски и француски јазик.
Носители на програмата беа наставниците по англиски јазик: Магдалена Бадарова и Анета Макревска,  по француски јазик: Анета Ѓуровска Арсовска и Тина Пуфкова како и одделенските наставници: Елена Стојановска,Валентина Димишковска, Виолета Николин и Мануела Марковска.


петак, 22. новембар 2019.

„Родителот во улога на наставник“На 21.11.2019 година (четврток), се реализираше нагледен час во рамките на проектот „Родителот во улога на наставник“ - Учиме за ОПШЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ. Нагледениот час беше одржан од родител од IV-в одделение Тања Јованова. Активноста беше со материјал:  картон од кој учениците изработуваа украси. Активноста беше реализирана во рамките на часот по техничко образование на кој се обработуваат содржини за материјалите картон и полукартон.