Tuesday, March 6, 2018

ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ДЕНОТ НА МАЈЧИНИОТ ЈАЗИКОпштина Кисела Вода, преку Секторот за образование, предучилишно воспитување, култура и спорт во соработка со основните училишта по 11- ти пат свечено го одбележа Денот на мајчиниот јазик. Во присуство на градоначалникот Филип Темелковски, претседателот на Советот и раководителот на Секторот за образование, предучилишно воспитување, култура и спорт, беше одржана пригодна свеченост на која учениците од Општината се претставија со музички и ритмички точки, а беа доделени и наградите за најуспешните од конкурсот на тема ,,Мајчиниот јазик – културен и историски белег на нашата татковина“.Се работеше за литературен и ликовен конкурс на кој активно учество зедоа учениците од основните училишта од општината поделени во две категории. Во првата беа ученици од прво до петто одделени, а во втората основците од шесто до деветто одделение.
Комисијата од Општина Кисела Вода ги награди следните ученици од нашето училиште:

 Литературни творби -  I  категорија
III Место  Инес Стојчевска  V–а,  ООУ ,, Рајко Жинзифов“. Ментор: Богданка Пановска

Литературни творби -  II  категорија


III Место (проза)  Ева Карамановска  VII– б,  ООУ ,, Рајко Жинзифов“. Ментор: Љуба Мишевска
ОПШТИНСКИ   НАТРЕВАР   ПО 
ПРИРОДНИ НАУКИ ЗА ЧЕТВРТО ОДДЕЛЕНИЕ

На 03.03.2018 год. во ООУ,, Круме Кепески“, Кисела Вода се одржа Општински натпревар по Природни науки и Биологија за учениците од IV до IX одделение.  
        На ниво на  четвртите одделеније  учествуваа   ученици од  IV–б и од IV одделение под менторство на наставниците: Мануела Маркоска и Даниела Костадинова.
      Од IV–б одделение беа учениците:
Сара Ибровиќ, Миа Јаневска,Марко Маркоски, Матеј Колигов под менторство на Мануела Маркоска.
     Од IV одделение беа учениците:
Ивона Радеска, Марко Николовски, Јана Мирческа и Мила Станковска под менторство на Даниела Костадинова.
      Подготвени ги чекаме резултатите од општинскиот натпревар за да видиме кој ќе учествува на регионалниот натпревар по природни науки што ќе се оддржи на 15.04.2018 година.
                                                                                             одд.наставник:
                                                              Даниела Костадинова
ПРОЕКТ  „Рециклирање кажи - ДА“


Со цел да ја зачуваме животната средина и да ја подигнеме еколошката свест  во нашето училиште се реализира проектот „Рециклирање - кажи ДА“ во соработка со фирмата за рециклирање  пластика ПАКОМАК.
За месец февруари собрани се 4925 стари пластични шишиња во  централното училиште и 1625 пластични шишиња во  подрачното училиште или вкупно 6550 стари пластични шишиња.
Се наградува  IV – в одделение кое има собрано вкупно 844 пластични шишиња.
Се наградува  ученикот   Милош  Милошески од  I – б кој има предадено  388 пластични шишиња.
Се наградува  IV – г одделение - Пинтија  кое има собрано вкупно 616  пластични шишиња.
Се наградува  ученикот   Ален  од  IV – г одделение - Пинтија кој има предадено  123  пластични шишиња.
Се наградува ученикот  Јован Мирчевски  од  VI - г одделение кој има предадено  261  пластично  шише.
IX – г  одделение добива пофалница.
Училиштето за наградените ученици и одделенија обезбеди скомни награди.

Општинскиот натпревар по математика на учениците од ООУ „Рајко Жинзифов” одржан на 24. 02. 2018г.

На 24.02.2018г. се одржа општинскиот натпревар по математика на учениците од 4-то до 9-то одделение од основно образование во ОУ„Партенија Зографски“-Кисела Вода.
На ниво на  четвртите одделеније  учествуваа   ученици од  IV–б и од IV одделение: Миа Јаневска IV–б одд., Марко Маркоски IV–б одд.:ментор Мануела Маркоска  и  Јана Мирчевска од IV-г одд.:ментор Даниела Костадинова.

На натпреварот како тестатор од нашето училиште за одделенска настава беше одделенскиот наставник Мануела Маркоска.
Нашето училиште учествуваше со 19 ученици, од кои Дамјан Георгиевски од 9-г одд. освои втора награда, а 8 ученика беа пофалени. Право на учество на регионалниот натпревар кој ќе се одржи на 31.03.2018г. имаат 13 ученика (ученици кои освоиле 30 и повеќе од 30 поени на општинскиот натпревар).
       Регионалниот натпревар на учениците од основно образование ќе се одржи на 31.03. 2018г. со почеток во 09:00 часот и со времетраење од 150 минути.
Училиште домаќин:  ОУ „Марко Цепенков“ Зелениково
       На натпреварот ќе бидат дадени 5 задачи кои ќе се вреднуваат со вкупно 100  бода.


Актив на математичари при ООУ „Рајко Жинзифов“

Професионален развој на наставниот кадар

Согласно Годишната програма за работа на училиштето и програмското планирање за професионален развој на наставниот кадар на 24. 02. 2018 год. училиштето во соработка со Друштвото за консалтинг и услуги КОУЧИНГ-Н организираше и реализираше обука на тема:
„Користење на инклузивни стратегии за учење и поучување на ученици со посебни образовни потреби“.
Обуката ја водеше Велика Миленковска - дефектолог, а ја посетија 29 наставника од одделенска и предметна настава.

Учесниците на крај се здобија со сертификати.


Monday, February 26, 2018

Одржан училишен натпревар по математика

Годишниот училишен натпревар по математика беше одржан на 12 февруари 2018г. од 12.30 до 13.30 часот. Се натпреваруваа ученици од четврто до деветто одделение во ООУ „Рајко Жинзифов“.
Од четвртите одделенија учествуваа 25 ученика, од кои по еден ја добија првата, втората  и третата награда, а 5 ученика добија пофалници.
Од петтите одделенија исто така се натпреваруваа 25 ученика, од кои дури три ја освоија првата награда, шестмина втората, осум ученика ја добија третата награда, а пет добија пофалници.
Од шестите одделенија на натпреварот учествуваа 16 ученика, од кои еден ја доби втората награда.
Од седмите учество земаа 14 ученика, од кои беа доделени две први награда и четири втори, а петмина добија пофалници.
Од осмите се натпреваруваа 12 ученика. Доделени беа две први награди, една втора и четири трети награди, како и две пофалници.
Од деветтите одделенија од деветте учесници по еден се здобија со првата, втората и третата награда и беа доделени четири пофалници.
На општинскиот натпревар што ќе се одржи во сабота, 24.02.2018г. во ОУ„Партенија Зографски“- Кисела вода, ќе учествуваат учениците кои ги освоија првите три места во секоја категорија.

Им честитаме на освоените награди на училишниот натпревар и им посакуваме успех на Општинскиот натпревар.

ПРОЕКТ:  „Заедничка грижа за правилно насочување на учениците“

ЦЕЛ: Зајакнување на врската „родител-ученик-наставник“, преку која ќе се овозможи  јакнење на воспитната компонента во воспитно-образовниот процес во основното образование како и усвојување на образовни цели по предметот општество.
АКТИВНОСТ: „Родителот е наставник“ - организација на ден на „родители-предавачи“, односно предавања од страна на родители стручни во одредена област.
Во рамките на горенаведената активност на 12.02.2018 година (вторник) на  првиот час, во IV-б одделение, се реализираше наставен час од страна на родителот  Бети С. Трајковска - дипломиран професор по географија. Наставната единица носеше наслов „Географска карта-обработка“, а родителот  со многу нагледности и примена на ИКТ  ја пренесе наставната содржина. На почетокот на часот учениците беа воведени во новата наставна содржина и  се поврзаа нивните претходни знаења. Со истакнување на нагледните средства: Географска карта на Светот,  Географска карта на Европа,  Географска карта на Република Македонија и Глобус се воведоа во новата наставна содржина.
Се усвоија новите поими и се направи аналогија со претходно изработениот релјеф од  глина и неговото претставуваање на Географска карта.

Сите поими ги усвоија и со помош на презентацијата која им беше  демонстрирана. На крајот од часот учениците преку рефлексија ги искажаа нивните впечатоци од часот и ги повторија поимите, при што се воочи дека целите на часот се постигнати.
За време на часот се применуваа повеќе наставни методи, форми и техники и беше постигната интеракција помеѓу учениците и „родителот-наставник“.

                                                                             Одделенски наставник
                                                                                 Мануела Маркоска


Friday, February 16, 2018

ГОСТУВАЊЕ ВО МТВ

На 13.02.2018г. (вторник) нашето училиште гостуваше во МТВ  во детската емисија Голем одмор.

Учесници беа  ученици од осмо и девето одделение.Темата беше спорт, па затоа учествуваа ученици кои се вклучени во спортовите одбојка, кошарка и фудбал. Во оваа емисија нашето училиште учествуваше заедно со уште неколку училишта од општина Кисела Вода. Со елементарна техника  на жонглирање со топка се претстави нашиот соученик Рамиз  Беровиќ кој поседува талент за фудбал. Се дискутираше за здравиот живот кој треба да го водат спортистите  и за секојдневната здрава исхрана.


Thursday, February 15, 2018

Професионален развој на наставниот кадар

Филозовскиот факултет (Институт за педагогија при УКИМ) и издавачката куќа Просветно дело организираа обука на тема :
„Примена на списанијата за деца: Росица за прво, Другарче, Развигор и Наш свет во воспитно- образовниот кадар“.
Обуката се одржа на 29. и 30. 01.2018 год., а ја реализираа следниве предавачи: проф. Д-р Лена Дамевска, проф. Д-р Јасмина Делчева- Диздаревиќ, проф. Д-р Елизабета Томовска- Илиевска и проф. Д-р Алма Тасевска.

На обуката присуствуваа поголем број одделенски наставници од нашето училиште и при тоа се здобија и со сертификати за учество.

Friday, December 29, 2017

СРЕЌНИ НОВОГОДИШНИ И БОЖИЌНИ ПРАЗНИЦИ !!!
Едукативно интерактивно дружење со Дедо Мраз


Последниот ден од првото полугодие во соработка со родителите во II-в одд. се одржа едукативно интерактивно дружење со Дедо Мраз - маскираниот родител Ернест Пасалиќ. Радоста кај децата беше огромна и со песна му посакаа топло добредојде на Дедо Мраз. Тој одлично соработуваше со дечињата раскажувајќи им за далечното патување од Лапонија. Низ игри и песни се одржа и лотарија при што Дедо Мраз интерактивно едукативно соработуваше со децата, а тие непосредно учеа преку игра. На крајот низ игра и песна децата заедно со родителите го испратија Дедо Мраз ветувајќи дека и во идната година ќе бидат исполнителни, одгововрни и се надеваат дека   ќе имаат повеќе вакви средби.
Училишен натпревар по англиски јазик

На 6.XII 2017 година во нашето училиште се одржа училишен натпревар по англиски јазик за учениците од V до IX одделение. Натпреварот беше организиран од страна на предметните наставници и ментори на учениците: Анета Макревска, Магдалена Бадарова и Маја Димеска. Земаа учество 60 ученици од кои најдобрите  двајца ученици од секоја генерација продолжуваат на општинскиот натпревар кој ќе се одржи во март.

Натпревар по англиски јазик во Yahya Kemal College


На 16. XII 2017 година во организација на Yahya Kemal College од Скопје, се одржа натпревар по англиски јазик за учениците од IX одделение. Земаа учество 8 ученици под менторство на предметниот наставник Анета Макревска.


НАБАВКА НА СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА

            Во текот на првото полугодие се изврши набавка на стручна литература и дидактички материјали:
-         Практикум по македонски јазик на изразување 1
-         Практикум по македонски јазик на изразување 2
-       Математика за 4, 5, 6, 7, 8, 9 одд. – Збирка задачи со тестови и активности
-         Изведување на одделенска настава
-   Прирачници по математика за ученици од 4,5 и 6 одд, нивните наставници и родители ( БРО)
-         Книга,,Кој има право да се храни здраво“
-         Книга,,Играв јас, сега играј и ти“
-          Бон- тон за деца


Thursday, December 7, 2017

МЕЃУОДДЕЛЕНСКИ КВИЗ–НАТРЕВАР ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ЗА ЧЕТВРТО ОДДЕЛЕНИЕ

Согласно Годишното планирање за оваа учебна година 2017/2018год беше реализиран меѓуодделенски Квиз-натпревар по македонски јазик, на тема ,,Лични заменки“.  Квиз-натпреварот се реализираше помеѓу учениците од четвртите одделенија IV-а, IV-б  и IV-в одд.
Секое одделение го претставуваа по пет ученика, а од нашето IV–б одд. претставници беа: Сара Ибровиќ, Марко Маркоски, Тарик Нумановиќ, Милена Крстевска и Амина Омеровиќ.
 Правилата за   натпреварот  беа следни: секоја група од одделението влечеше по едно прашање и истиот даваше одговор, а за секој точен одговор добиваа по еден поен-ѕвездичка.
По три круга прашања се доби и победникот. Односно со освоени 10 ѕвездички победи IV–в одд, со освоено второ место и 9 ѕвездички IV–б одд.  и на трето место со освоени 4 ѕвездички беше  IV–а одд.


Актив четврто одделение: Мануела Маркоска, Билјана Христовска, Весна Милановска, Цветанка Гајдовска


3 Декември - Меѓународниот ден на лицата со инвалидност

           По повод 3 Декември - Меѓународниот ден на лицата со инвалидност  училишниот дефектолог одржа  ликовна работилница на тема „ЕДНАКВОСТ ЗА СИТЕ“ со учениците од IX-в одделение.
  За време на работилницата се разговараше за прифаќање на различностите помеѓу луѓето. Учениците додека  активно твореа  се вклучија во дискусија и при тоа со свои кометари ја истакнаа потребата од  елиминирање на сите разлики помеѓу луѓето.

Дефектолог: Адријана Кукоска
Monday, November 27, 2017

Професионален развој на наставниците

Според Годишната програма за работа на училиштето во текот на ноември со Активот на одделенска настава се реализираше интерна обука по математика: „Математика +“. Во присуство на поголем број одделенски наставници од страна на Весна Рафеска - педагог и Билјана Шоклевска одделенски наставник беа презентирани следните теми: Геометриски форми и тела, Собирање и одземање, Множење и делење и Текстуални задачи.                     

Покрај презентацијата наставниците имаа можност практично да ги применат презентираните техники/стратегии за полесно совладување на содржините по математика. Присутните наставници се изјаснија дека техниките се корисни и применливи и се надеваат дека ќе бидат интересни за децата и ќе усвојуваат знаења на интересен начин.

Thursday, November 23, 2017

ГОСТУВАЊЕ ВО ЕМИСИЈАТА „ГОЛЕМ ОДМОР“ НА МТВ


На 22.11.2017год. (среда), учениците  од I до IX одд од нашето училиште гостуваа во емисијата ,,Голем одмор“ на МТВ со почеток во 10:30 часот и се претставија со богата пригодна програма на тема ,,5-ти Октомври –Денот на учителот“. Беа изведени драматизации, се прочитаа лични творби на англиски и француски јазик, како и богати  кореографии на  музички точки со малите ученици од одделенска настава.  Ученичката Каја Ристовска драматизираше монолог - ,,Сонував чуден сон“, а останатите ученици изведоа кореографија на песната ,,Сакам да сум свој“ авторска песна од наставникот Даме Коларовски. За што подобар впечаток на сцената, во соработка со родителите беа изработени и маски ,,марсовци“ и визуелниот ефект беше на завидно ниво.
Носители активноста беа наставниците Даме Коларовски, Јосипа Стефановска,  Магдалена Бадарова, Наталија Делева и Анета Ѓуровска, како и наставниците од одделенска настава Мануела Маркоска, Виолета Николин, Маја Атанасовска Спасеска и Валентина Димишкоска и наставниците од предметна настава.Tuesday, November 21, 2017

Вежба со учениците за симулација на евакуација при елементарни непогоди

Согласно препораката од Извештајот на интегралната евалуација на училиштето од 2.12-5.12.2014 год. и Програмата за заштита и спасување согласно Годишната програма за работа на училиштето за учебна 2017/2018 год. на ден 21.11. 2017 год. се изврши симулативна вежба за евакуација на учениците од елементарни непогоди.
Тимот за евакуација ги запозна наставниците со начинот и времето кога ќе се изврши вежбата. По ходниците беа поставени знаци-стрелки  за излез и скици за евакуација.
Во 8 и 45 мин. на тест знак ѕвоно поради симулативна елементарна непогода учениците излегоа од училниците предводени од своите наставници и брзо, без паника, по означените стрелки за најблискиот излез ја напуштија училишната зграда.
Во училишниот двор на отворен простор останаа сè додека не помина опасноста кои ја потврдија надлежните институции.
 Потоа повторно се вратија назад во своите училници.

Тим за евакуација:
Јовица Ефтовски
Горан Андреевски

Мануела Марковска

Работилница со ученици од I одделение  СИТЕ СМЕ РАЗЛИЧНИ, А ЕДНАКВИ“


На 17.11. 2017година во просториите на подрачното училиште на ООУ Рајко Жинзифов во н. Пинтија се реализираше работилница под наслов „СИТЕ СМЕ РАЗЛИЧНИ, А ЕДНАКВИ“. Реализатори на работилницата беа училишниот дефектолог во соработка со одделенскиот наставник на I-г одделение - Кети Сталеска.
Учениците ги утврдија нивните знаења дека постојат разлики помеѓу нив и дека истите треба да ги прифаќаат, почитуваат  и меѓусебно да си помагаат.
Секој ученик направи отпечаток од својата рака кој потоа го залепи на голем хамер. Дојдовме до заклучок дека изработките ни се слични но секој отпечаток е специфичен и посебен односно дека сме сите ние различни и единствени . Учениците меѓусебно имаат многу работи по кои се разликуваат но и многу работи по кои се слични.            Посeбноста луѓето и нивната различност го прават светот поубав.
                                                                                                                              Изработиле
Дефектолог – Адријана Кукоска
  Одд. наставник Кети Сталеска 
СОРАБОТКА СО МТВ - ,,Изработки од хартија“

      Нашето училиште, односно учениците од IVа, IVб,  IVв и IIIв одделение добија покана од МТВ и Редакцијата за образовна програма, поточно  Радмила Гиевска, за снимање на образовни прилози  кои ќе се изработуваат од хартија- ,,Изработки од хартија“.
      Поканата со задоволство беше прифатена, беше информирана директорката и се премина кон подготовки за реализациа на оваа емисија.
      Одделенските  наставници имаа задача да го подготват  текстот кој што ќе го кажуваат учениците. Истиот беше поделен во три фази-ученици кои ќе го откријат поимот со една гатанка, потоа втората група ученици го  набројуваат  потребниот материјал кој ни е потребен за работа и на крај  третата група зборуваат за начинот-постапката за  изработка  на хартиените предмети. Подготовките течеа скоро две седмици, учениците се подготвија и на 9., 10. и 17.11.2017год. истите активности беа снимени во сопствените училници од паралелките. Со задоволство беше пречекана екипата од МТВ (тонец, светло, камерман и Радмила Гиевска). Учениците со голема возбуда ја  реализираа  оваа активност што навистина беше уште едно големо искуство и за нив, како да се однесуваат пред камера.
        На крај се заблагодаривме за укажаното внимание и се поздравивме со желба за повторна соработка.

                                                          Одговорни наставници:

Мануела Маркоска и Виолета Николин 


Учество на Конференцијата „Еднаквост и социјална инклузија преку позитивно родителство“

Директорот на училиштето Елизабета Славковска и дефектологот Адријана Кукоска учествуваа на Конференцијата „Еднаквост и социјална инклузија преку позитивно родителство“ која се одржа на 01.11.2017г. од 10 часот во Музеј на македонската борба- Скопје. Конференцијата беше организирана од страна на Македонското научно здружение за аутизам во рамките на нивниот проект ESSP (еднаквост и социјална инклузија преку позитивно родителство).
Оваа конференција имаше за цел подигнување на свеста за важноста за образованието на родителите на деца со аутизам и беше споделена работата и постигнувањето на ова поле од страна на домашни и странски експерти во овој домен кои воедно се и во ист проект-ESSP.
Свои предавања на семинарот имаа истакнати имиња и тоа:
-Проф. д-р Владимир Трајковски-Претседател на Македонско научно здружение за аутизам
-Зоран Гиев- родител на дете со аутизам
ТЕМА Перспектива од страна на македонските родители.
-Дејвид Прис- универзитетски професор од Нортхемптом
ТЕМА Проектот Еднаквост и социјална инклузија преку позитивно родителство
-Рон Фортуна-Таргет Аутизам
ТЕМА Позитивни пристапи-вовед во едукациската програма за родители
-Јулија Хардкасл-Аутизам Концерн
ТЕМА соработка помеѓу родителите
-Ангела Капер и Филип Јуроски
ТЕМА примери за позитивни пристапи-разбирање и спаравување со предизвикувашко однесување
-Јасмина Трошанска, Сања Агила Муноз, Нефи Дарден
ТЕМА Влијание на ESSIP прoграмата на семејствата.
По регистрацијата на учесниците на конференцијата, започнаа предавањата меѓу кои имаше две паузи, на крајот беа доделени сертификати за потврда на присуството.

                                                                         Дефектолог Адријана Кукоска