Wednesday, April 15, 2015

Велигденски хепенинг

              На 08.04.2015г. во холот на нашето училиште се реализираше Пролетниот  велигденски хепенинг. Одговорни наставници беа Татјана Трпеска од одделенска настава и Наталија Делева од предметна настава. Учество земаа сите одделенски раководители со своите ученици.

      Низ повеќе форми за известување учениците и родителите беа запознаени со реализацијата на оваа активност. Прво одделенските раководители заедно со родителите и учениците реализираа работилници за изработка на пролетни и велигденски сувенири. 


             При изработката на сувенирите најчесто се користеше материјал за рециклирање со цел поттикнување на еколошката свест кај учениците. Низ сите изработки можеше да се забележи креативноста на учениците, наставниците и родителите.Хепенигот имаше продажен карактер, а парите ќе бидат наменски искористени за потребите на учениците и училиштето. Посетеноста беше голема како од родителите на учениците така и од месното населиние.
Училишен педагод Весна Рафеска
14.04.2015 година

Thursday, April 2, 2015

1 Април - Денот на шегата

                  Согласно Годишната програма за работа на училиштето за учебната 2014/2015 година на 01.04.2015г. (понеделник) во нашето училиште се реализираа активности за одбележување на  1Април - Денот на шегата. Сите ученици од прво до девето одделение заедно со своите одделенски раководители активно се вклучија во одбележување на овој ден. Беше посочено дека маските треба да бидат самостојно изработени и по можност од материјал кој може да се рециклира. По реализацијата на часовите во училишниот хол се одржа Дефиле под маска. Секое одделение имаше можност да ги прикаже своите маски.              Можеше да се забележи креативноста на учениците во изработака на првоаприлските маски.


          Покрај поединечните маски особено креативни беа учениците и во изготвувањето на групните маски.
Училишен педагог
                                                                                                              Весна Рафеска

училишен натпревар по англиски јазик во петтите одделенија

           На  13.03.2015 година од 8:45 - 9:25 се одржа училишен натпревар по англиски јазик за учениците од 5 -то одделение. На натпреварот учествуваа вкупно 12 ученика под менторство на наставничките Александра Колевска и Маја Димеска:

V a – Лука Божиновски
          Лука Ивановски
          Тамара Милошевска

V б – Ева Карамановска
          Јана Колоска
          Ели Петреска

V в – Нејра Суљовиќ
          Марија Петрова

V г -  Горазд Гигов
          Марко Георгиев
          Јордан Петровски
          Сандро Каровски


         Најголем број поени на  тестот освоија ученичките Ева Карамановска и Ели Петреска и истите ќе учествуваат на општински натпревар по aнглиски јазик на 04.04 во ОУ „Блаже Конески“.Thursday, March 26, 2015

Проект за меѓуетничка интеграција во образованието

         Согласно годишното планирање  на Проектот за меѓуетничка интеграција во образованието со партнерското училиште ЦОУ„Алија Авдовиќ“-с. Батинци се започна со реализација на заедничка долготрајна активност под наслов „Убавините на различностите“  која ќе се реализира во повеќе работилници во текот на оваа полугодие.

          Првата работилница  под мотото „Заедничко пролетно цртање“ се одржа на договорената дата 24.03.2015г. (четврток) во просториите на ООУ„Рајко Жинзифов“. Во договорениот термин пристигнаа учениците од ЦОУ „Алија Авдовиќ“ заедно со нивните наставници и членови од тимот за МИО. Од нашето училиште наставници кои се реализатори на оваа активност се Маја А. Спасеска и Моника Трајковска, како и училишниот психолог и педагог.
       Во работилницата беа вклучени по 12 ученика или вкупно 24 од вторите одделенија изедначени и по етничка и по полова еднаквост. По случаен избор се формираа групите за работа. За цело време на активноста напоредно се користеа двата јазика т.е. се зборуваше на македонски и албански јазик. 
     Активностите на учениците беа грижливо одбрани за да можат да се запознат, соработуваат, дружат и да учат едни за други.

      Ликовните творби заеднички ги залепија на едно заедничко пано.
       Покрај заедничко ликовно творење учениците имаа можност да ги именуваат цртежите на двата јазика.
        На крајот од работилницата учениците  добија по една вкусна ужинка.

                                                                                         Училишен педагог
                                                                                           Весна   Рафеска

Tuesday, March 24, 2015

ПОСЕТА НА ПАРКОВИТЕ ЧИИ ИНВЕСТИТОР Е ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА


НА ДЕН 17.03.2015 ГОДИНА БЕШЕ ИЗВЕДЕНА АКТИВНОСТ СО УЧЕНИЦИТЕ ОД VIб и VIв ОДДЕЛЕНИЕ. АКТИВНОСТА БЕШЕ ИЗВЕДЕНА ВО ПАРКОТ НА БРАНИТЕЛИТЕ ЧИИ ИНВЕСТИТОР Е ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА. ПРИ ПОСЕТАТА НА ПАРКОТ УЧЕНИЦИТЕ ИМАА АКТИВНОСТИ ПО ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ, КАКО И ПО ПРЕДМЕТОТ АНГЛИСКИ ЈАЗИК, СО ШТО УЧЕНИЦИТЕ ГО НАЈАВИЈА И КАЛЕНДАРСКОТО ПРИСТИГНУВАЊЕ НА ПРОЛЕТТА. 


НАСТАВНИЦИ:
ГОРАН АНДРЕЕВСКИ
АНЕТА МАКРЕВСКА

Monday, March 23, 2015

21 Март - Ден на пролетта

Согласно Годишната програма за работа на училиштето за учебната 2014/2015 година на 20 март (петок) во нашето училиште се реализираа активности за одбележување на Денот на пролетта.

Учениците од предметна настава заедно со класните раководители беа вклучени во расчистување и уредување на училишниот двор.Свој придонес дадоа и вработените од техничката служба.


Особено внимание се посвети на уредување на зелените површини во училишниот двор.


Наставниците од одделенска настава заедно со своите ученици се потрудија и ги уредија своите училници  и училишни холови во пролетен амбиент.
 Учениците на тој ден твореа и на тема ЕКОЛОГИЈА.Родителот е наставник

ПРОЕКТ:  „Заедничка грижа за правилно насочување на учениците“

ЦЕЛ: Зајакнување на врската,  родител-ученик-наставник“, преку која ќе се овозможи јакнење на воспитната компонента во воспитно образовниот процес во основното образование.

АКТИВНОСТ „Родителот е наставник“ - организација на ден на „родители-предавачи“, односно предавања од страна на родители стручни во одредена област на пр: Злоупотреба на дрога,  компјутерски криминал, превентивна дентална заштита, едукација за здрава храна  или некоја друга стручна област).Во рамките на горенаведената активност на 12.03.2015 година (четврток) во петтите одделенија се реализираше предавање од страна родителот д-р Ѓорги Караманов. Предавњето носеше наслов „Цигарите, алкохолот и дрогата - најчесто користени наркотици“ и соодвествуваше и по возрасната група на ученици и според програмските содржини на учениците од петто одделение.


Родителот-предавач се обиде содржините да ги приагоди според возраста на уечениците и предавњето се реализираше со интеракции со учениците. За цело време на предавањето следеа и видео презентации. Беа опфатени сите ученици од петто одделение во две групи по еден училишен час од 40 минути.
Sunday, February 22, 2015

МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА МАЈЧИНИОТ ЈАЗИК

    На 20. февруари 2015 година, петок - во нашето училиште со пригодна свеченост беше одбележан меѓународниот ден на мајчиниот јазик.
   На свеченоста присуствуваа поред нашите ученици и наставници и гости од други училишта како и претставници од општина Кисела Вода.              Денес во светот се говори на повеќе од 6000 јазици, а секој од нив е претставник на богата и разновидна култура. Меѓународниот ден на мајчиниот јазик е убава можност да се проговори не само за важноста на мајчиниот јазик, туку и за важноста од постоење на јазична разновидност. Мајчиниот јазик е исклучително важен за идентитетот на секој народ, тој е негово културно и духовно наследство.
          „Да се зачува сопствениот мајчин јазик значи да се остане верен на духот на своите предци и да се почитува сето она што тие го имаат направено за своето потомство“- рекол големиот Крсте Петков Мисирков.
            На крајот од свеченоста претставничката од Секторот за образование, г-ѓа Елизабета Јаневска им ги додели наградите на авторите на најуспешните творби од претходно реализираните литературен и ликовен конкурс во општина Кисела вода по повод меѓународниот ден на мајчиниот јазик.