понедељак, 21. мај 2018.

НАСТАП НА МТВ

               Na 16.05.2018g., ucenicite od prvo do devetto oddelenie od na{eto u~ili{te, imaa javen nastap na MTV, na tema Posakav budewe. U~enicite se pretstavija so li~ni tvorbi, dramatizacii, koreografii i mudri izreki na angliski i francuski jazik. Odgovorni nastavnici bea: Badarova Magdalena, Kolarovski Dame, Atanasovska Spaseska Maja, Dimi{kovska Valentina, Nikolin Voleta, Gurovska Aneta, Stojanovska Elena i Ilieva Biljana.


среда, 16. мај 2018.

„РАКАТКИ“

На 27.04.2018 год. во Скопје беше одржан четиринаесетиот републички литературен фестивал „Ракатки“ во организација на Сојузот на писатели на Македонија, на кој учествуваа голем број основни училишта од сите градови од Македонија. Беа одбрани четириесет најдобри творби кои заслужија да бидат прочитани и наградени. На литературниот конкурс учествуваше ученичката Емељ Чико со поетската творба „Мојот дом“ од 7-б одд. Ученичката беше наградена со диплома за освоено II место.


Литературниот фестивал започна во 18 часот, во салата на „Даре Џамбаз“ со огромна посетеност. Покрај главните учесници и нивните ментори, родители и љубители на литературниот збор, беа присутни и голем број писатели за деца меѓу кои Михаил Ренџов, Славка Арсова, Велко Неделковски и многу груги, кои исто така беа дел од програмата.


Мојот дом
Многу слики, детски сказни,
детски приказни разни,
тивок и волшебен сон
се е тоа во мојот дом.

Безброј игри и смеа,
моменти на искрена љубов,
прегратки под куќната стреа
и срце што го чува домот.

Колаж од бои, спектар од чуства мои
и пораки за среќа,
по некоја честитка, ќе долета тајно
од полната дедомразовска вреќа.

И тогаш, чуствуваш полет во твојот ум,
бистро креираш, средба со јунаците свои,
од книгите одбираш сценарија
во топлите одаи твои.

Домот во срцето мое,
нека одекне силно низ ветровит  глас,
светот конечно нека дознае,
дека оттаму почнува приказната за нас.

уторак, 15. мај 2018.

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА НА УЧЕНИЦИТЕ ОД ДЕВЕТТО ОДДЕЛЕНИЕ - учебна 2017/2018 г.

Согласно  годишното планирање и оваа учебна година беа реализирани повеќе активности за професионалната ориентација со учениците од девето одделение.
Уште во текот на месеците ноември и декември 2018г. од страна на психологот во училиштето Јорданка Радевска беа применети тестови за утврдување на општите и специфичните интелектуални способности на учениците како и утврдување на професионалните интереси и примена на скали за самопроценка на професионалните интереси. По обработката на тестовите се врши поврзаност помеѓу интелектуалните способности, успехот и интересите  на учениците.
По објавувањето на Конкусот за упис во средните државни училишта се изготвува презентација за Мрежата на средни државни училишта на град Скопје. Презентацијата ја реализираше педагогот на училиштето Весна Рафеска каде учениците се запознаа со видовите средни училишта и струките во поедини училишта. Детално беа појаснети критериумите за избор на ученици, предмети кои се предвидени во критериумите за рангирање на успехот, како и потребните документи за запишување.

Во месеците март и април 2018 година во соработка со средните приватни и државни училишта во нашето училиште со деветите одделенија беа реализирани презентации од следните училишта: Средно приватно училиште „Јахја Кемал“, „Саба“, ДСУ „Боро Петрушевски“, ДСУ „Владо Тасевски“,Гимназија „Раде Ј Корчагин“, ДСУ„ Здравко Цветковски“ ДСУ „Браќа Миладиновци“, ДСУ „Лазар Танев“


Во текот на месец април во соработка со Општина Кисела Вода учениците од деветто одделение имаа можност да посетат индустриски капацитети/фирми кои гравитираат во општината сè со цел полесно да ја одберат вистинската идна професија. Учениците го посетија Сојузот на здружение на возачи на Македонија во н. Драчево, каде им беа презентирани законските обврски кои ги има секој возач, какo и процедурата за регистрирање на возило и технички преглед на возило.
                                                                Училишен педагог Весна Рафеска


понедељак, 14. мај 2018.

Проект „Безбедност во училиштата“

Одделението за превенција при СВР Скопје во текот на учебната 2017/2018 год. започна со имплементација  на активности поврзани со проектот ,,Безбедност во училиштата“ со формирање на клубови за превенција во девет основни училишта лоцирани на подрачјето во општините на град Скопје. Едно од тие училишта беше токму нашето училиште ООУ,,Рајко Жинзифов“. Координатор на проектот беше училишниот педагог Весна Рафеска.
Основна цел на проектот беше подобрување на севкупната и личната безбедност на учениците, како и намалување на сите облици и типови на насилство помеѓу учениците, препознавање на ризиците со обработување на теми како што се зависности, насилство, семејно насилство, насилство на спортски натпревари, трговија со луѓе и други облици на непримерно и девијатно однесување поврзани со младата популација.

Проектот започна со формирање на Клуб на превенција во кој се вклучени 26 ученици од 8 и 9 одделение  со различно поведение, пол, различен успех и мултиетнички состав.
Во текот на целата учебна 2017/2018 год. се имплементираа активности во вид на работилници со презентации на различни теми:
1.            Формирање Клуб на превенција
2.            Среќни и безбедни новогодишни празници
3.            Насилството како поим
4.            Насилство, поим , видови и форма на насилство
5.            Насилството преку социјалните мрежи
6.            Насилство на спортски натпревари
7.            Семејно насилство
8.            Трговија со луѓе
Проектот заврши  на 11.05.2018г. со спортски активности во соработка со канцеларијата на ОЗФШ. Беше организиран рекреативен - спортски настан  меѓу членовите на Клубовите за превенција на основните училишта ООУ,,Невена Георгиева Дуња“, ООУ,,Св. Климент Охридски“ и ООУ „Рајко Жинзифов“. Домаќин на настанот беше нашето училиште. Настанот  беше медиумски покриен а присутен  бише и Градоначалникот на општина Кисела Вода.
Со реализација на овој проект очекуваме дека учениците ќе бидат едуцирани да не станат жртва или сторители на инкриминирани дејства , а воедно ќе се зајакне довербата и соработката меѓу учениците и полицијата и ќе допринесе за поинаков пристап во решавањето на проблемите преку соработка и партнерство.
                                                                                                        Директор
                                                                                           Елизабета Славковска


четвртак, 10. мај 2018.

САЕМ НА КНИГАТА 2018

Со одобрение од  директорот на училиштето Елизабета Славковска, на 09.05.2018 год. од 11.00 до 13,00, група од 78 ученика, во придружба на наставниците: Каролина Коларовска, Анета Ѓуровска- Арсовска и Зора Лазаревска го посетија САЕМОТ НА КНИГАТА 2018 со организиран превоз, кој се одржа во спортската сала „Борис Трајковски“.

         На саемот беа разгледани штандовите на издавачките куќи и беа земени каталози и рекламни материјали од истите за следење на нивната издавачка дејност, а учениците по сопствена желба, интерес и можност купија по некоја книга. По разгледувањето на штандовите, учениците организирано се вратија во училиштето.


ПРОЕКТ „Рециклирање - кажи ДА“ (февруари, март, април)

Со цел да ја зачуваме животната средина и да ја подигнеме еколошката свест, во нашето училиште се реализира проектот „Рециклирање - кажи ДА“ во соработка со фирмата за рециклирање на пластика ПАКОМАК.
За месец февруари собрани се 4925 стари пластични шишиња во  централното училиште и 1625 пластични шишиња во  подрачното училиште или вкупно 6550 стари пластични шишиња.
Се наградуваат со книги:
-       IV – в одделение кое има собрано вкупно 844 пластични шишиња.
-       IV – г одделение кое има собрано вкупно 616  пластични шишиња.
-       ученикот  Милош  Милошески од  I – б кој има предадено 388 пластични шишиња.
-       ученикот  Ален  од  IV – г кој има предадено 123 пластични шишиња.
-       ученикот  Јован Мирчевски  од  VI – г кој има предадено 261 пластично  шише.
IX– г добива пофалница

За месец март во  централното училиште од I до Vодделение собрани се и предадени  вкупно 4958 стари пластични шишиња.
IV – В  одделение  има собрано и предадено  вкупно 1308 пластични шишиња.
I – Б  одделение  има собрано и предадено вкупно 1157 пластични шишиња.
V -  В  одделение  има собрано и предадено  вкупно  378 пластични шишиња.

За месец април во  централното училиште  од I  до V одделение собрани се и предадени  вкупно 3045 стари пластични шишиња.
IV – В одделение  има собрано и предадено  вкупно  646 пластични шишиња.
II – Б одделение  има собрано и предадено  вкупно  462 пластични шишиња.
I – Б одделение  има собрано и предадено  вкупно  419 пластични шишиња.

НАГРАДИ ДОБИВААТ УЧЕНИЦИТЕ:
Ученикот Милош  Милошески од  I – б  кој има предадено 606 пластични шишиња.
Ученичката Анастасија Јанушевска  од  IV – в која има предадено 548, и
Ученичката Глорија Михајловска  од  I - г  која има предадено 312  пластични шишиња.

ПОФАЛНИЦИ  ДОБИВААТ УЧЕНИЦИТЕ:
Сара  Величковска  од  I – в со предадени 234  шишиња;
Кјара Николоска  од  I - б  со предадени 232   шишиња;
Емилиано Арслановски  од  II - б  со предадени 228   шишиња;
Давид Арсов  од  IV – в  со предадени 190   шишиња;
Мартин Блажески  од  III – г  со предадени 195  пластични шишиња.
                                                                     

                                                            Одговорен наставник: Билјана Христовска


понедељак, 07. мај 2018.

ЃУРЃОВДЕН - патронен празник на општина Кисела Вода           Со музика, игра, песна и забава, на 06. 05. 2018г. општина Кисела Вода го одбележа својот патронен празник - Ѓурѓовден. Во организација на локалната самоуправа, во паркот Шопен,  најголемиот пролетен празник беше одбележан со богата културно-забавна програма, во која  акцентот беше ставен врз најмладите, а во која учество зедоа и учениците од нашето училиште. Посетителите ги забавуваа акробати, жонглери, куклари, а настап имаа и Златните славејчиња, повеќе млади музички таленти од овој дел на градот, како и Александар Митевски кој и самиот е некогашен жител на оваа општина. Градоначалникот Филип Темелковски, во своето обраќање пред присутните потсети зошто денешниот празник, кој годинава се празнува по јубилеен 20-ти пат, е избран да биде патронен празник на Општина Кисела Вода.


петак, 27. април 2018.

Упис на ученици во прво одделение

ООУ „Рајко Жинзифов“ н. Драчево
врши упис на ученици во прво одделение
за учебната 2018/2019 година

ПРАВО НА УПИС:

-Деца кои дo krajot na kalendarskata  godina
(31 dekemvri 2018) }e napolnat 6 godini

-Деца кои дo krajot na  31 janуari }e napolnat 6 godini
(po barawe na roditel i mislewe na u~ili{niot psiholog i pedagog)

-Deca koi pripa|aat na reonot na u~ili{teto ,,Rajko @inzifov

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:

-Иzvod od mati~na  kniga na rodeni (fotokopija)
-Potvrda za примените задолжителни вакциниза детето
(издадена од надлежна здравствена институција)
-Potvrda za sistematski pregled od stomatolog - Поликлиника Драчево

ВРЕМЕ И МЕСТО:

Upisot }e trae od  01 до 31 maj 2018g. 
i }e se realizira vo prostoriите на ОOU ,,Rajko @inzifov od 9,00 do 14,00 ч.
Приредба за идните првачиња 
На 2. мај започна запишувањето на првачиња во нашето училиште. По тој повод во Подрачното училиште во н. Пинтија се одржа приредба за идните првачиња од градинката „Ѓургица“. На приредбата учествуваа учениците од  I-г , II-г, III-г, IV-г  и  V-г одд.
Одговорен наставник: Кристина Никчевска
На 26.04.2018 год. со почеток во 5,30ч. учениците од нашето училиште одржаа свечена приредба пред родителите и децата од градинката „Осми март“- н. Драчево.  Нашите ученици се претставија  со неколку ритмички точки и со тоа го задржаа вниманието  на дечињата од градинката. На крајот од приредбата родителите и дечињата беа поканети во посета на неколку наши училници и како подарок секое дете доби една ветерница и едно флаерче со боенка.
Одговорни наставници: Мира Јовеска, Маја Атанасовска Спасеска, Богданка Пановска


ЕДНОДНЕВНА НАУЧНО–ОБРАЗОВНА  ЕКСКУРЗИЈА  ВО ТЕТОВО
        На 26.04.2018 година беше реализирана планираната еднодневна научно-образовна екскурзија за учениците од трето одделение. На оваа убава прошетка, учениците беа запознаени со повеќе зданија кои важат за историски споменици, се запознаа одблизу со минатото на нашиот народ, како и  со природните убавини на Република Македонија. Тие се стекнаа со конкретни знаења за Шарената џамија, Арабати Баба Теќе како и за Лешочкиот манастир,,Св.Атанасиј“. Исто така при прошетката беше направена посета и на фабриката за млеко и млечни производи во Тетово - АЛПИ.
    Учениците беа презадоволни од оваа научно-образовна екскурзија и истата  помина во најдобар ред. Учениците беа дисциплинирани и пофалени од домаќините. Активот на трето одделение, одделенските наставници Горица Арсовска, Татјана Трпеска, Виолета Николин и Билјана Шоклевска, беше исто така презадоволен од своите ученици.
   По сите планирани и реализирани активности, пристигнавме во нашето училиште, точно навреме, каде што учениците беа пречекани од  своите родители.  
Одговорен наставник
Татјана Трпеска


Регионален натпревар по англиски јазик

На 21.IV 2018 година се одржа регионален натпревар по англиски јазик за учаниците од V до IX одделение, учествуваа тројца ученици  од нашето училиште, кои на општинскиот натпревар се квалификуваа: Мелиса Џанова од VIв одделение, ментор Анета Макревска, Марија Пертова од VIIIв одделение, ментор Магдалена Бадарова и Марија Трајаноска од IXд одделение, ментор Маја Димеска. Учениците добија пофалници за учество.

                         Настава во природа со петто одделение


Во периодот од 16.04.2018  до 20.04.2018 година  според планот и програмата за учениците во петто одделение беше изведена настава во природа во одморалиштето „Михајлово“ - Кавадарци.  Програмата се реализира преку Т.А. „Оскар Травел“ - Скопје . Според планот беа реализирани посети на
-                      Археолошко наоѓалиште „Стоби“
-                      Спомен куќата на Страшо Пинџур – с. Ваташа
-                      Споменикот на 12 стрелани младиници – с. Ваташа
-                      Тиквешко езеро и хидроцентралата
-                      Посета на караулата на планината Кожуф
-                      Посета на градот Кавадарци
-                      Посета на фабриката „Кожувчанка“
-                      Посета на рибникот во с. Мрежичко.
Учениците беа сместени во одморалиште, со организирана исхрана,  секојдневно организирани активности од страна на одделенските раководители и со постојана придружба од водач и присуство на доктор во текот на целиот престој во одморалиштето.

Активностите за учениците беа организирани според наставниот план и програма при што учениците ги проширија своите знаења од македонски јазик, математика, општество, музичко образование, физичко и здравствено образование,  но се здобија и со нови навики за културно живеење. Со силни и убави впечатоци  учениците се вратија во училиштето според планираното време и беа пречекани од своите родители.


понедељак, 23. април 2018.

ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 22 АПРИЛ – Ден на планетата Земја

Во согласност со годишната програма во рамките на јавна и културна дејност на 19.04.2018 година со учениците од прво до четврто одделение (по два ученика од секоја паралелка) беше организирана работилница  со цел да се одбележи  22 Април -  Денот на планетата Земја  на тема „Да ја зачуваме нашата планета Земја, бидејќи немаме резервна“.
Учениците од прво и второ одделение  ликовно се изразуваа според дадената тема, додека учениците од трето и четврто одделение пишуваа еко-пораки упатувајќи апел до сите да ја зачуваме планетата, да се грижиме за животната средина, да се укаже на загадувањето на воздухот и водата ,  со еден збор, да се развие еколошката свест кај сите жители.
Учениците во текот на работата беа доста активни , така што на крајот заедничкиот труд беше поставен  во холот на училиштето.
Одговорен наставник :  Весна Стевановска         Натпревар по англиски јазик и математика во Алгоритам

На 19.IV 2018 година во просториите на приватната гимназија Алгоритам, се одржа натпревар по математика и англиски јазик за учаниците од VIII и IX одделение, учествуваа 16 ученика  од нашето училиште под менторство на: Марина Станоеска, Виолета Павлеска, Анета Макревска и Магдалена Бадарова.


Млади уметници

        Во пресрет на пролетта и убавото сончево време на 20.04.2018 година, (петок) на часот по ликовно образование ја изведовме активноста „Истражија природата и насликаj ја таква каква што ја гледаш и доживуваш“.  Целта на активноста беше учениците да се чувствуваат како вистински уметнци и по урнек на познатите безвременски светски уметници како Пикасо, Монт, Личеноски да цртаат набљудувајќи ја природата. Учениците од I/г одделение со задоволство ја прифатија активноста и учествуваа во неа. На крајот од нашиот уметнички излет во училишниот двор правевме изложба со ликовните дела. За истите дававме свои размислувања за тоа што е претставено, како е претставено и како би можело подобро да се претстави во иднина тоа што сакаме да го прикажеме уметнички. Часот побуди многу веселост и задоволство кај учениците, но истовремено учениците можеа одблизу да се запознаат со природните карактеристики на дрвото, тревата, цвеќињата, нивните бои, форми, големини.


                                                                             Одговорен наставник: Кети Сталеска