понедељак, 21. септембар 2020.

ПОДГОТОВКИ ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

 

               Во текот на август и септември 2020 година, согласно препораките на МОН и Министерството за здравје, нашето училиште спроведе низа активности за подготовка за почетокот на учебната 2020/2021 година. За таа цел беа изготвени соодветни протоколи за изведување на наставата (он-лајн настава и настава со физичко присуство), соопштенија за учениците и нивните родители, информативно-едукативни паноа и постери за начините на однесување во училиштето и начините за заштита од вирусот Ковид 19.

 

ООУ „Рајко Жинзифов“ - Кисела Вода - Скопје
Симбол на пријателството на Кина и Северна Македонија
Ул. Иван Хаџиниколов  бр.2    тел.(02)2791 025
rajko_zinzifov@yahoo.com

 Согласно Планот и Протоколот за одржување настава во основните и средните училишта во учебната 2020/2021 година,

ООУ „Рајко Жинзифов“, Кисела Вода го дава следново:

 

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

v  Наставниот процес во училиштето се одвива во период од 07:00 часот до 20:00 часот.

v  Училиштето за влез и излез на учениците ги става во функција сите влезови на училишната зграда по изготвен распоред за влез/излез со различно време на влегување и излегување на учениците за секое одделение;

v  За влез/излез учениците ги користат : Влез: I, II и III;

v  За влез/излез на вработени и останати се користи: Влез IV;

v  Вработените, учениците и сите останати  при влезот во училиште задолжително ги дезинфицираат обувките и рацете.

v  На сите вработени и останати им се мери телесна температура пред влезот на училиштето со безконтактен топломер и во случај на зголемена температура (над 37.4°) вработениот се упатува кај матичен лекар.

v  На учениците пред влезот на училиштето, им се мери  телесна температура со безконтактен топломер. Во случај на покачена телесна температура (над 37.4°) не се дозволува влез на ученикот во училиште и родителот се упатува на консултација кај матичниот лекар на ученикот. Децата со знаци на други заразни болести исто така не смеат да доаѓаат на училиште.

v  Вработените во училиштето и учениците при влегување во училиште, за време на престојот во училиште и за време на наставата задолжително ја почитуваат мерката за физичка дистанца од најмалку 1,5 метар и носат заштитна маска/покривка на лице

v  Родителите/старателите ги испраќаат учениците до назначениот влез на училиштето им се забранува нивно влегување во училиштето, освен за родителите/старателите/образовните асистенти на учениците со посебни образовни потреби со задолжително носење на маска/прекривка на лицето.

v  Испораките за потребите на училиштето ја преземаат вработени од технички персонал  во училиштето од службениот влез на училиштето (Влез IV), а главниот влез е дозволен само на сервисерите и другите служби чии услуги се неопходни (пр. спроведување на превентивни и анти-епидемични мерки како што се проверка на вода за  потрошувачка, безбедност на храна и др.) со задолжително почитување на мерката за дезинфекција на рацете и доколку е потребно носење заштитна маска/прекривка и заштитници за обувките.

v  Да се избегнува влегување на други лица (на пример, за чистење, поправка или внесување храна) во училниците сè додека учениците се наоѓаат во нив, како и влегување во училишната зграда на лица кои не се вработени во училиштето или деца кои не се ученици на тоа училиште.

Директор: Љубица Наумовска


           Исто така беше извршена и подготовка на приодите во училиштето, училишниот двор, ходниците, тоалетите и училниците.
среда, 01. јул 2020.

ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА НАСТАВНИЦИТЕ И СТРУЧНИТЕ СОРАБОТНИЦИ    


  Во текот на второто полугодие од учебната година  2019/20  год. од страна  на здружението  за дислексија  Ајнштајн  беше понуден  online курс насловен  „Дислексија основи, препознавање и подршка“ во времетраење од 16 часа. Проектот е подржан од страна на Владата на Република Северна Македонија.  Курсот беше достапен во периодот од февруари до април 2020 год, и содржеше 4 модули и тестови за проверка. Од нашето училиште 35 одделенски, предметни наставници и стручни соработници го следеаа и успешно го завршија курсот за што се здобија со Сертификати.

Стручни соработници


Доделени благодарници од општина Кисела ВодаВо периодот додека се одвиваше наставата онлајн, поради настаната состојба со пандемијата, Министерството за образование организира низа проекти во кои беа вклучени голем број на наставници од основните и средните училишта. Еден од тие проекти беше и ТВ-училница. Во таа образовна емисија од нашето училиште се вклучија предметниот наставник по биологија Сандра Трпчевска и одделенскиот наставник Ирена Ѓоршевска. По повод 65 роденден на општина Кисела Вода, на 29.06.2020 (понеделник) општина Кисела Вода додели благодарници на наставниците Ирена Ѓоршевска и Сандра Трпчевска, за нивниот придонес во ТВ-училница за време на вонредни ковид - услови во образованието.


Ученици на генерацијатаНа 13.06.2020 година  класните раководители  ги поделија свидетелствата на учениците  од  деветто  одделение. Истовремено  на учениците со континуиран одличен успех им беа поделени пофалници со голема благодарност за нивните  залагања и постигнувања во рамките на училиштето и надвор од него.
Тоа беа следните ученици: Јана Велкоска, Ива Тасевска 9-а, Емељ Чико и Јана Костадиновска од 9-б, Јована Николовска и Катерина Павловска од 9-в, и Ивановска Надица, Здравевска Ангела, Јаковлевска Горјана и Ангеловска Матеа од 9-г одд.
Бевме почестени од присуството на директорката која со огромно задоволство им ги врачи дипломите и пригодните подароци (звучници) на избраните ученици на генерација:  Емељ Чико 9-б, Марко Стефковски 9-а, и Јована Николовска од 9-в одд.
По повод  65 годишнината од работата на општината на 29.06.2020 на сите  првенци  од  основните училишта на општина Кисела Вода градоначалникот им додели пригодни подароци.
                                                                       Одговорен наставник: Мишевска Љуба


понедељак, 29. јун 2020.

„Се забавуваме и учиме низ игра“         По  иницијатива на одделенските наставнички Мануела Маркоска и Виолета Николин во месец мај започна проектот ,,Учиме и се забавуваме низ игра“. Нивниот предлог со задоволство беше прифатен  од директорката Љубица Наумовска, за што  даде морална поддршка, но и соодветни средства и материјали за негова реализација. Исто така  нивниот предлог со задоволство го прифатија колешките од одделенска настава: Ана Јаневска, Ирена Ѓоршевска, Елизабета Младеновска, Татјана Трпевска, Цветанка Гајдовска, Горица Арсовска, и предметните наставници Сандра Трпчевска и  Даниел Манасиев. По обезбедување на  соодветен материјал и средства за работа со голем ентузијазам се премина на негова реализација, а сè во интерес на учениците. Имавме размената на различни  идеи, дискутиравме да бидат опфатени повеќе наставни предмети (македонски јазик, математика, природни науки), а сè со цел овој проект да создава  стимулативна, когнитивна, едукативна средина  и средина за развивање на моторичките движења на учениците низ игри.  Се согласивме што сè ќе се слика, изработивме шаблони, го подготвивме теренот  и се премина на реализација на  проектот „Се забавуваме и учиме низ игра“. Со оглед на временските услови направивме  мала пауза. Но, проектот продолжува и во втора фаза.