Monday, October 17, 2016

„Македонија без отпад “

   На 30.9.2016 година еколошката секција од нашето училиште реализира еколошка акција согласно со акцијата - „Македонија без отпад“. По тој повод беа организирани низа активности  од страна на учениците членови во Еколошката секција во која се вклучени ученици од одделденска и предметна настава. Тие го исчистија училишниот двор од отпадоци, ги поттикнуваа другите ученици да го следат нивниот пример за да се развива колективно еколошката свест во училиштето. Акцијата траеше околу еден час и училишниот двор беше успешно исчистен од отпадоци. Како и секоја година така и оваа година овој ден на големо задоволство на учениците успешно беше реализиран и одбележан.
                          Одговорни наставници: Светлана Жежовска – одделенски наставник
                                                                     Љубица Наумова –предметен наставник


Wednesday, September 28, 2016

МАНИФЕСТАЦИЈА ПО ПОВОД ЕВРОПСКИОТ ДЕН НА ЈАЗИЦИТЕ


Европскиот ден на јазиците беше одбележан  во ООУ „ Рајко Жинзифов“ во населбата Драчево. Наставниците по англиски јазик Магдалена Бадарова, Анета Макревска и Маја Димеска  заедно со наставниците по француски јазик Наталија Делева и Анета Ѓуровска-Арсовска во соработка со наставникот по музичко образование Даме Коларовски, подготвија манифестација во чии рамки учествуваа ученици од прво до деветто одделение.Учениците се претставија со каратки изреки на англиски јазик, рецитал на француски јазик, драматизација, како и две песни во живо на англиски јазик и една песна на француски јазик. Темата на целата манифестација беше “Пријателството денес“.

Tuesday, September 6, 2016

1. септември 2016 година

     
     Денеска како и во сите училишта, така и во нашето, започна новата учебна година.
   Почетокот традиционално беше одбележан со прием на првачињата. За таа цел нивните постари другачиња подготвија и изведоа куса приредба, по што свое обраќање кон дечињата и нивните родители имаше и директорот на училиштето Елизабета Славковска. На крај првачињата со своите учителки појдоа во нивните училници каде им беа поделени скромни подароци и каде поубаво меѓусебно се запознаа.
Wednesday, June 15, 2016

ПРОТИВПОЖАРНА ОБУКА

                   На 31. 05. 2016г. согласно Програмските определби, Одлуката на управниот одбор на ОППС Кисела Вода и Училишната гдодишна програма, општинскиот противпожарен сојуз „Кисела Вода“ изведе противпожарна обука на вработените во нашето училиште.
          Обуката траеше пет часа во која беа опфатени теоретски и практичен дел.
          Теоретски дел на темата: -противпожарна превентива;
                                                          -причини за настанување пожари и
                                                          -опис и намена на противпожарни апарати.
     Практичен дел на темата: -ракување и гаснење на импровизиран пожар со ПП апарати.

          За изведената обука сите вработени добија Потврда дека ја следеле обуката.
Monday, June 6, 2016

Oбукa: „Учење преку игрa“

На 06.05.2016г. професорката  по одделенска настава и авторка на прирачникот Учење преку игрa - Кети Сталеска, реализира обука на активот на одделенските наставници, во присутво на педагогот - Весна Рафеска, психологот - Јорданка Радеска и директорката - Елизбета Славковска.    
Прирачникот е прв од таков вид како самостојно и авторско дело во кое се содржани игровни техники за подучување на учениците. Различноста и специфичноста на овој прирачник е спојот на когнитивните со физичките активности при совладување и утврдување на наставните содржини. Истовремено, игровните техники или игрите за подучување лесно се прилагодливи кон различни наставни цели или образовни системи. Основна причина за тоа е единствениот мотив кој преовладува во прирачникот- играта, која е суштинско значајна активност и потреба за правилен психо-социо-емоционален и физички развој на децата, искористена како наставно средство и помагало во едукативниот циклус за учениците од почетните одделенија.

Прирачникот е рецензиран од проф. Елица Младеновска и м-р Петар Ивановски. Обуката се состоеше од два дела.  На почетокот, наставниците беа запознаени преку презентција  со тоа што е играта и колку е значајна за детскиот развој преку искази и истражувања од светски значајни психолози, едуктори, педагози и сл. Вториот дел од обуката се состоеше од практичен дел каде наставниците ги реализираа дел од предложените игровни активности, симболично поистоветувајќи се во улога на ученици. На крајот од обуката се сумираа позитивни импресии и коментари од учесниците. Исто така, обуката беше земена како основа за дополнителен поттик на наставниците за похрабро споделување на нивните идеи, мотив искажан од страна на психологот.

Friday, May 13, 2016

Одбележување на Денот на Општина Кисела Вода „6 Мај –Ѓурѓовден“

Проект за меѓуетничка интеграција во образованието
Одбележување на Денот на Општина Кисела Вода „6 Мај –Ѓурѓовден“

На 06.05.2016г. учениците од двете партнер училишта: ООУ„Рајко Жинзифов“-н.Драчево и ЦОУ„Алија Авдовиќ“-с.Батинци, со цел за запознавање и непосредно учење едни за други, градење групна кохезија и кооперативност, почитување на различностите и меѓусебната соработка и кохезија, зедоа учество во одбележувањето на патрониот ден на општина Кисела Вода „6 Мај – Гурговден“.
За таа цел преку неколку заеднички средби 12 ученички (по 6 од двете училишта) заедно со нивните наставници заеднички приготвија кореографија на одбрана композиција. Преку содржината на песната и чекорите од кореографијата децата пренесоа порака дека секое дете сака да живее во чиста и здрава средина. Учениците изработија и заеднички пано на двата наставни јазика со што ѝ го честиттаа празникот на општината. Сите ученички на главите носеа венец со цветови како симбол за празникот „Ѓурѓовден“ и имаа исти маички во неколку бои.

За цело време на активностите напоредно се користеа двата наставни јазика, а најавата на точката на приредбата исто така беше искажана на двата јазика.
Ученичките искажаа големо задоволство за ваквата активност и посакаа повторно да се реализира слична активност со учениците од двете училишта.

КОЛЕШИНСКИ ВОДОПАДИ

КОЛЕШИНСКИ ВОДОПАДИ
еднодневна екскурзија
Според планираните екскурзии и посети за учебната 2015/16г. на 15.04.2016г. беше изведена еднодневна екскурзија до Колешинските водопади со учениците од  III-а,б,в и г одделение во придружба на нивните одделенски наставници. Екскурзијата беше реализирана во соработка со ТА”Македонија сообраќај, со високо-туристички двокатен автобус.

Поаѓањето беше во 8,00ч. од пред училиште. Попатно учениците се запознаваа со природните убавини на нашата татковина по течението на реката Вардар. Првото застанување беше  за посета на винаријата ”Стоби” каде стручно лице од винаријата ги  запозна учениците со процесот на производство, зреење и складирање на виното. Учениците беа активно вклучени  со поставување прашања.


Патувањето продолжи  со попатно, панорамско, запознавање со археолошкиот локалитет ”Стоби”, со детално објаснување од страна на водичот во автобусот по што околу 12,00ч. учениците пристигнаа  во подножјето на Беласица од каде пеш за околу 40 минути пристигна до Колешинските водопади. Тука учениците имаа време за  одмор и уживање во убавините на водопадите.


Околу 14,00ч. ја посетија и Струмица каде беше изведена прошетка во градскиот парк, а во 17,00ч. појдоа кон Скопје со попатно разгледување на дел од Источна Македонија. Пристигнувањето беше во 19,00ч. пред училиштето.


Одд. наставници: Виолета Ѓеоргиева, Моника Трајковска, Мира Јовеска, Маја Атансасовска  Спасеска, Цветанка Гајдовска

Friday, May 6, 2016

ЕКО ПРОЕКТ - „Цветна Македонија“

Хортикултурно уредување на училишниот двор како и во училницата


        На 28.04.2016г. учениците од  I – Б  одделение заедно со наставничката Татјана Трпеска го одбележаа доаѓањето на  големиот христијански празник Велигден, како и Празникот на Трудот  1 Мај, а и планираните Еко-содржини за оваа учебна година!
        Учениците донесоа и засадија семиња од млади садници и млади цветови насади од дома, во училницата изработија ѕидно пано на кое беше нацртана Р. Македонија и на неа беа залепени разновидни цветови. Републиката ја држат рачињата на учениците кои симболично ја претставуваат иднината на нашата држава.
        Со изработениот хамер продефилираа низ училишниот двор кој потоа го истакнаа на видно место во холот на нашето училиште.


Wednesday, April 27, 2016

Проект за меѓуетничка интеграција во образованието

Одбележување на Денот на планетата Земја
22. април 2016 година
Цели на активноста: запознавање и непосредно учење едни за други, градење на групна кохезија и кооперативност, почитување на различностите, меѓусебна соработка и комуникација.
Во активноста учествуваа вкупно 30 ученика (по 15 ученика од двете училишта), изедначени по етничка припадност. На самиот почеток со цел запознавање и создавање пријатна атмосфера учениците добија по едно зелено капче како симбол за чиста и зелена планета и се поздравија на двата наставни јазика.


Првиот дел од активноста се реализираше на спортскиот терен во училишниот двор каде со помош на спортски реквизити беа поставени две станици за спортски игри. Се формираа две групи по 15 ученика во мешан состав. Игрите беа така осмислени со цел да се поттикне соработка и меѓусебна комуникација. Учениците соработуваа меѓусебно, се забавуваа и заеднички се радуваа на постигнатиот успех.


Вториот дел од активноста се реализираше во кабинетот по ликовно образование. Учениците сега беа поделени во 5 групи со мешан состав. Секоја група изработи по еден континент, а потоа сите зедно ја создадоа планетата Земја. На крај сите се радуваа на зедничкиот продукт кој се постави во холот на училиштето.


Претходно на 13.04.2016г. во рамките на меѓуетничката интеграција во образованието во нашето училиште беше реализиран и квиз натпревар: „Заедно учиме“
Од оваа учебна година се започна со активности за унапредување на интегрирано образование предвидени со стратешкиот документ „Чекори кон интегрирано образование во образовниот систем во Република Македонија“ За таа цел беа планирани две активности:
·         Квиз „Заедно учиме“ (за сите деца од II до VII одд);
·         Дебата на тема „Образованието-врата кон успехот“ (за учениците од VIII и IX одд).
ЦЕЛИ: учениците да ги продлабочат своите компетенции кои им се потребни за живот во интегрирано мултиетничко општество во духот на меѓусебно разбирање, мир, почитување на другите, прифаќање на разликите и право на еднаквост на сите.
РЕАЛИЗАТОРИ: одделенски раководители, членови на СИТ, стручна служба и директор.
За успешна реализација  тимот за МИО изготви акциски план со задолжителни активности кои ќе треба да се реализираат во текот на учебната 2015/2016 г.
По извршените подготовки на  13.04.2016г. (среда) се реализираше квизот „Заедно учиме“ со ученици од II,III,IV и V одд. од нашето училиште, како и ученици ос II,III,IV и V одд. од партнер-училиштето „Алија Авдовиќ“ од с. Батинци.
По пат на влечење беа поделени учениците во  групи во мешан етнички состав. Секој учесник од групата влечеше прашање, а во одговорот можеше да помага групата. Прашањата беа од темите предвидени со акцискиот план. Учениците во групите соработуваа и заеднички се радувааа на постигнатиот успех.
Квизот беше збогатен и разубавен и со неколку точки подготвени  од учениците од II -б,в и V-б,в одделение.