понедељак, 14. јун 2021.

СВЕДИТЕЛСТВА – IX одделение

     На 12. 6. 2021 г. беа поделени сведителствата на учениците од IX одделение, а воедно директорката на училиштето Љубица Наумовска им врачи дипломи на учениците со континуиран одличен успех.
четвртак, 10. јун 2021.

Зелена порака

 

На последниот ден од учебната 2020/21 година, ние учениците од 4-г одделение и наставникот Кети Сталеска организиравме заеднички час со 5-1 одделение и нивната наставничка Лиле Велјановска од соседното училиште „Кузман Шапкарев“- н. Драчево. Тема на часот беше да ја пренесеме „Зелената порака“ до нашите другарчиња со цел сите заедно да ја чуваме и негуваме природата и околината. За таа пригода учениците подготвија видео во кое глумеа во две видео драми насловени како „Разговор“ и „Дилема“, напишани од ученичката Руби Костовска. Исто така прикажаа цртежи и говорни видеа со еко-пораки и еден стрип. Нашите соговорници, имаа подготвено креативни и поучни пораки со еко-содржина кои ги споделија со нас.  Учениците беа многу задоволни и возбудени од двете одделенија. Заеднички заклучивме дека повеќе ќе ја чуваме природата и насекаде ќе ја пренесуваме „Зелената порака“. Во прилог линк од видоето и неколку слики од заедничкиот час.

Одделенски наставници:

Сталеска Кети при основно училиште „Рајко Жинзифов“ и

Велјановска Лиле при основно училиште „Кузман Шапкарев“

 https://www.youtube.com/watch?v=Iqz7wM1CAx8
 

Меѓународно тестирање - ПИРЛС, читање со разбирање

 

         Како што беше најавено на 20.05.2021г. (четврток) се спроведе Меѓународното тестирање –ПИРЛС, (читање со разбирање). Учениците од 4-г од подрачното училиште во Пинтија беа избрани да учествуваат. Учениците имаа стекнато искуство со пробното тестирање и со задоволство учествуваа во ова тестирање. Се надеваме на добри резултати.

Одделенски наставник на IV-г одд.: Кети Сталеска.

Училишен кординатор - педагог: Весна Рафеска.

Тестатори:  Кристина Никчевска и Богданка Пановска.

Заменици тестатори: Ивана Илиевска- Огњановска и Даниела Костадинова.

Во текот на тестирањето присуствуваше набљудувач, лице преставник од БРО.
понедељак, 31. мај 2021.

Проект: ,,Редовно на часови: Акција за вклучување на Ромите во основното образование“

                  На 11. и 12. 05. 2021г. беа реализирани заеднички спортски активности по предметот физичко и здравствено образование, во кои учествуваа сите ученици од I - б, в, и г одделение. Спортските активности се одвиваа на училишното игралиште, каде на претходно подготвен полигон, со спортски реквизити,  учениците се натпреваруваа меѓу себе. Сите ученици активно учествуваа, се натпреваруваа, се запознаваа, другаруваа, соработуваа и навиваа.

                На 12.05.2021г. беше реализирана заедничка активност по предметот ликовно образование, во која учествуваа сите ученици од I б и в одд. и  II - в и г одделение, под мотото ,, Мојата култура - мојот индентитет”. Учениците се запознаа со народните носии на различни националности, со цел да ги воочат нивните карактеристични обележја. За таа цел, ученици од I-б и II-г одделение беа облечени во различни народни носии, а останатите ученици имаа задача да ги обојат народните носии, според националноста на која припаѓаат. Ученичките изработки беа изложени во холот на училиштето, во присуство на дел од родителите од овие одделенија.

                   На 14.05.2021г. беше реализирана заедничка активност, во која учествуваа сите ученици од I б I в одд. и  II - в и г одделение, под мотото „ Мојата култура - мојот индентитет“. Учениците , преку техниката ,,редење зборови”, ги кажуваа збровите ,,мајка”, ,,добар ден” и „пријателство“, на својот мајчин јазик. Потоа, беа изработени паноа кои беа изложени во холот на училиштето. Во активностите учество имаа и родители од вклучените одделенија.

    Одговорни наставници: Виолета Николин, Елизабета Младеновска, Мануела Маркоска и Весна Миланоскапетак, 21. мај 2021.

СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЈ

 


Целосната презентација можете да ја погледнете/превземете на училиишниот гоогле дриве:

https://docs.google.com/presentation/d/171d2Ksx6FPoziA2dnAooCHkxjHT9ok07/edit#slide=id.p1


уторак, 18. мај 2021.

Он-лајн активност со ученици „Вежбај, играј, живеј здраво“

 

         Во рамки на одбележување на патронатот на ОУРЦ „Д-р Златан Сремец“ – Скопје, нашиот Ресурсен центар се приклучи и нашето училиште во он-лајн активност „Вежбај, играј, живеј здраво“. Наставничката Ивана Илијевска Огњановска со нејзините ученици од I-г одделение на 11.05.20021г. се приклучија на линкот на ZOOM и заеднички ја реализираа активноста по физичко и здравствено образование.

                                                                                                        Дефектолог:  Адријана Кукоскасреда, 05. мај 2021.

5 Мај - Ден на македонскиот јазик

 


         По повод Денот на македонската азбука 5 Мај, учениците од централното и подрачното основно  училиште со лични творби го  чествуваа денешниот ден. Твореа учениците од VI-IX oдд. на тема „Македонскиот јазик - јазик со историја“. Ученичката Миа Јаневска  од 7-б подготви реферат по тој повод кој беше прочитан пред учениците, а од нивните творби  во училишната библиотека се изработи збирка која може да се погледне на училишниот google drive. Одговорни наставници: Мишевска Љуба, Коларовска Каролина и Елена Ристевска.

Денот на Македонската азбука  5 Мај  

 

Се започна на 5 Мај  

кога на заседанието на Асном

 на кириличната азбука и се даде соодветен крај. 

  

Чекор по чекор се се одвиваше 

и така од ден на ден,

благодарение на Климент Охридски

азбуката се развиваше . 

  

Учењето на азбуката за  

секое дете  вреди. 

Бидејки таа е наш сопатник кој 

 вечно ќе не следи. 

  

Во срцето наше ќе живее бесконечно, 

на нашите предци ќе бидеме 

 благодарни вечно и сега ги поздравуваме срдечно. 

 

 Амина Чеховиќ 9-б одд. 

Ментор: Каролина Коларовска 


5-ти Мај

 

Дојде и тој ден,

на нашата азбука

нов роденден.

 

А,Б,В,Г,Д,

па се до Ш,

учиме,говориме,

без да се измориме.

 

Пред многу години

таа е наградена,

нашата азбука,

за нас е создадена.

                                                     Андреа Јанкова VI-б одд.

Ментор: Љуба МишевскаПесна за мојот јазик

 

Македонскиот јазик е јазик

на кој ние зборуваме, учиме,

тој е јазикот на кој

ние читаме и пишуваме.

 

Македонскиот јазик е наш

треба да го чуваме и негуваме,

друг јазик немаме

со него треба да се гордееме.

                                                                                              Леона Бутлевска 6б

                                                                                          Ментор: Љуба Мишевска


четвртак, 29. април 2021.

ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРВАЧИЊА

 

ООУ„Рајко Жинзифов“-н.Драчево, Кисела Вода

ВРШИ ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРВАЧИЊА

за учебната 2021/2022 година

Почитувани родители/старатели,

        Врз основа на Законот за основно образование во прво одделение се запишуваат деца кои до крајот на календарската година ќе наполнат 6 години (родени во 2015г.).

       Децата родени до 31.01.2016 година можат да бидат запишани по претходно барање од родителот/старателот и добиено мислење од педагог или психолог во училиштето.

       Уписот започнува од 1. мај и ќе трае до 31. мај 2021 г. секој работен ден од 09.00 до 13.00 часот во просториите на училиштето, а во Пинтија секоја среда во месецот.

При уписот задолжително  е присуство на првачето и родителот/старателот

 Потребни документи:

   1. Потврда за примени задолжителни вакцини за детето;

    2. Потврда од стоматолошки преглед;

    3. Потврда од офталмолог (очен специјалист);

    4. Извод од матична книга на родените (фотокопија);

    5. Лична карта на еден од родителите(на увид).

   Училиштето запишува деца во продолжен престој и класична настава.

 

             е-mail: rajko_zinzifov@yahoo.com      Тел. за контакт 070 344 279

 

Направете правилен избор, ве очекуваме да другаруваме, да се радуваме!

 

                                   Директор: Љубица Наумовска


уторак, 27. април 2021.

УЧИЛИШЕН ПАРЛАМЕНТ

 

Во текот на април 2021 година со членовите на Училишниот парламент се одржаа он лине средби на ТЕАМС.

На состанокот  Педагогот го презентираше  извештај за работата на училиштето на крајот од третото тримесечје  во учебната 2020/21г. година со посебен осврт на постигнатиот успех и поведение на учениците. Учениците се вклучија со свои констатации дека сегогаш може и подобро и повеќе да се постигне. Исто така секој претставник од паралелката се произнесе за случувањата во паралелката, односно дадоа увид за одредени потешкотии од технички причини што им се случуваат за време на он лине часовите.  Беше посочено дека доколку се случи некој вид на било какво сајбер насилство да се пријави до Училишниот правобранител.

Во тековни информации се разговараше за активностите поврзани со деветодделенците во врска со професиооналната ориентација, објавување на интерен конкурс за избор на првенец на генерација и активностите поврзани со реализација на истиот.

Со членовите на Училишниот праламент од одделенска настава се реализираше работилница Приказната на „другиот“ преку која се постигнаа следните знаења, вештини и ставови:

-Знаат за медиуми и емисии кои се соодветни за нивната возраст; умееат да бараат различни информации од различни медиуми; умеаат  да споредуваат информации за ист настан добиени од различни медиуми; ја согледуваат важноста од целото и сестрано информирање.

                                                                                           Педагог: Весна РафескаАктивности за превенција од врсничко насилство на социјалните мрежи под мото: „Играта на зборови може да повреди“

 

       Црвен крст на Република Северна Македонија - Општинска организација Кисела Вода во соработка со одделението за превенција при СВР Скопје, реализираше проект насловен како: "Играта на зборови може да повреди". Проектот е финансиски поддржан од фондот за развој на проекти при Црвен крст на Република Северна Македонија.

           Во првата фаза од проектот,  се работише на полето на превенција со што во  нашето  училиште се одржаа  онлајн информативно - едукативни предавања во времетраење од 60 минути (два блок-часа) во која беа вклучени учениците од осмо и деветто одделение.  Учениците со наставниците, педагогот и директорот на училиштето едукацијата  ја следеа  преку веќе воспоставен on-line meeting  на TEAMS.
      Учениците имаа можност да се запознаат со „Сајбер насилството“ како предизвик на модерното доба, закана за сите млади генерации кои голем дел од своето слободно време го поминуваат другарувајќи „он-лине“.

          Предавањето имаше интерактивен карактер со можност на учениците да се вклучуваат со свои искуства и прашања.

          Сите едентуални несакани ситуации учениците имаат можност да ги пријават на следната  е-маил адреса и телефонски број:

 mladi.kiselavoda@redcross.org.mk                     071 30 30 11

                                                                                         Педагог: Весна РафескаЕ Твининг проект „The Village Of Our Dreams“

 

Е Твининг проект „The Village Of Our Dreams

 Земји учесници на проектот: Македонија, Хрватска, Џорџија, Италија, Полска, Романија, Словенија, Турција и Украина.

Со завршување на проектот во целост училиштето ООУ„Рајко Жинзифов“ - н. Драчево, Скопје втор пат се здоби со ознака за квалитет на проектот  од  Национална агенција за европски образовни програми и мобилност Erasmus +.

                               Одговорен наставник : Маја Атанасовска Спасеска
Учество на натпревар по математика ПИ-ДЕН

 

Нашето училиште изобилува со ученици кои ја сакаат математика. Решавањето задачи е вистинско задоволство. Од таа причина некои ученици посакаа да си ги измерат силите на математичкиот натпревар ПИ-ДЕН. Првото учество беше значајно искуство за Теа Спасовска и Андреј Станковски од 4-г одд., ученици под водство на одделенскиот наставник Кети Сталеска, како и ученикот Јан Петрушевски од 5-а одделение, одделенски наставник Весна Стевановска. Сите се здобија со пофалници и желба за повторно учество.

                                 Одделенски наставници/ментори - мотиватори:

                                         Кети Сталеска и Весна Стевановска