среда, 05. мај 2021.

5 Мај - Ден на македонскиот јазик

 


         По повод Денот на македонската азбука 5 Мај, учениците од централното и подрачното основно  училиште со лични творби го  чествуваа денешниот ден. Твореа учениците од VI-IX oдд. на тема „Македонскиот јазик - јазик со историја“. Ученичката Миа Јаневска  од 7-б подготви реферат по тој повод кој беше прочитан пред учениците, а од нивните творби  во училишната библиотека се изработи збирка која може да се погледне на училишниот google drive. Одговорни наставници: Мишевска Љуба, Коларовска Каролина и Елена Ристевска.

Денот на Македонската азбука  5 Мај  

 

Се започна на 5 Мај  

кога на заседанието на Асном

 на кириличната азбука и се даде соодветен крај. 

  

Чекор по чекор се се одвиваше 

и така од ден на ден,

благодарение на Климент Охридски

азбуката се развиваше . 

  

Учењето на азбуката за  

секое дете  вреди. 

Бидејки таа е наш сопатник кој 

 вечно ќе не следи. 

  

Во срцето наше ќе живее бесконечно, 

на нашите предци ќе бидеме 

 благодарни вечно и сега ги поздравуваме срдечно. 

 

 Амина Чеховиќ 9-б одд. 

Ментор: Каролина Коларовска 


5-ти Мај

 

Дојде и тој ден,

на нашата азбука

нов роденден.

 

А,Б,В,Г,Д,

па се до Ш,

учиме,говориме,

без да се измориме.

 

Пред многу години

таа е наградена,

нашата азбука,

за нас е создадена.

                                                     Андреа Јанкова VI-б одд.

Ментор: Љуба МишевскаПесна за мојот јазик

 

Македонскиот јазик е јазик

на кој ние зборуваме, учиме,

тој е јазикот на кој

ние читаме и пишуваме.

 

Македонскиот јазик е наш

треба да го чуваме и негуваме,

друг јазик немаме

со него треба да се гордееме.

                                                                                              Леона Бутлевска 6б

                                                                                          Ментор: Љуба Мишевска


четвртак, 29. април 2021.

ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРВАЧИЊА

 

ООУ„Рајко Жинзифов“-н.Драчево, Кисела Вода

ВРШИ ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРВАЧИЊА

за учебната 2021/2022 година

Почитувани родители/старатели,

        Врз основа на Законот за основно образование во прво одделение се запишуваат деца кои до крајот на календарската година ќе наполнат 6 години (родени во 2015г.).

       Децата родени до 31.01.2016 година можат да бидат запишани по претходно барање од родителот/старателот и добиено мислење од педагог или психолог во училиштето.

       Уписот започнува од 1. мај и ќе трае до 31. мај 2021 г. секој работен ден од 09.00 до 13.00 часот во просториите на училиштето, а во Пинтија секоја среда во месецот.

При уписот задолжително  е присуство на првачето и родителот/старателот

 Потребни документи:

   1. Потврда за примени задолжителни вакцини за детето;

    2. Потврда од стоматолошки преглед;

    3. Потврда од офталмолог (очен специјалист);

    4. Извод од матична книга на родените (фотокопија);

    5. Лична карта на еден од родителите(на увид).

   Училиштето запишува деца во продолжен престој и класична настава.

 

             е-mail: rajko_zinzifov@yahoo.com      Тел. за контакт 070 344 279

 

Направете правилен избор, ве очекуваме да другаруваме, да се радуваме!

 

                                   Директор: Љубица Наумовска


уторак, 27. април 2021.

УЧИЛИШЕН ПАРЛАМЕНТ

 

Во текот на април 2021 година со членовите на Училишниот парламент се одржаа он лине средби на ТЕАМС.

На состанокот  Педагогот го презентираше  извештај за работата на училиштето на крајот од третото тримесечје  во учебната 2020/21г. година со посебен осврт на постигнатиот успех и поведение на учениците. Учениците се вклучија со свои констатации дека сегогаш може и подобро и повеќе да се постигне. Исто така секој претставник од паралелката се произнесе за случувањата во паралелката, односно дадоа увид за одредени потешкотии од технички причини што им се случуваат за време на он лине часовите.  Беше посочено дека доколку се случи некој вид на било какво сајбер насилство да се пријави до Училишниот правобранител.

Во тековни информации се разговараше за активностите поврзани со деветодделенците во врска со професиооналната ориентација, објавување на интерен конкурс за избор на првенец на генерација и активностите поврзани со реализација на истиот.

Со членовите на Училишниот праламент од одделенска настава се реализираше работилница Приказната на „другиот“ преку која се постигнаа следните знаења, вештини и ставови:

-Знаат за медиуми и емисии кои се соодветни за нивната возраст; умееат да бараат различни информации од различни медиуми; умеаат  да споредуваат информации за ист настан добиени од различни медиуми; ја согледуваат важноста од целото и сестрано информирање.

                                                                                           Педагог: Весна РафескаАктивности за превенција од врсничко насилство на социјалните мрежи под мото: „Играта на зборови може да повреди“

 

       Црвен крст на Република Северна Македонија - Општинска организација Кисела Вода во соработка со одделението за превенција при СВР Скопје, реализираше проект насловен како: "Играта на зборови може да повреди". Проектот е финансиски поддржан од фондот за развој на проекти при Црвен крст на Република Северна Македонија.

           Во првата фаза од проектот,  се работише на полето на превенција со што во  нашето  училиште се одржаа  онлајн информативно - едукативни предавања во времетраење од 60 минути (два блок-часа) во која беа вклучени учениците од осмо и деветто одделение.  Учениците со наставниците, педагогот и директорот на училиштето едукацијата  ја следеа  преку веќе воспоставен on-line meeting  на TEAMS.
      Учениците имаа можност да се запознаат со „Сајбер насилството“ како предизвик на модерното доба, закана за сите млади генерации кои голем дел од своето слободно време го поминуваат другарувајќи „он-лине“.

          Предавањето имаше интерактивен карактер со можност на учениците да се вклучуваат со свои искуства и прашања.

          Сите едентуални несакани ситуации учениците имаат можност да ги пријават на следната  е-маил адреса и телефонски број:

 mladi.kiselavoda@redcross.org.mk                     071 30 30 11

                                                                                         Педагог: Весна РафескаЕ Твининг проект „The Village Of Our Dreams“

 

Е Твининг проект „The Village Of Our Dreams

 Земји учесници на проектот: Македонија, Хрватска, Џорџија, Италија, Полска, Романија, Словенија, Турција и Украина.

Со завршување на проектот во целост училиштето ООУ„Рајко Жинзифов“ - н. Драчево, Скопје втор пат се здоби со ознака за квалитет на проектот  од  Национална агенција за европски образовни програми и мобилност Erasmus +.

                               Одговорен наставник : Маја Атанасовска Спасеска
Учество на натпревар по математика ПИ-ДЕН

 

Нашето училиште изобилува со ученици кои ја сакаат математика. Решавањето задачи е вистинско задоволство. Од таа причина некои ученици посакаа да си ги измерат силите на математичкиот натпревар ПИ-ДЕН. Првото учество беше значајно искуство за Теа Спасовска и Андреј Станковски од 4-г одд., ученици под водство на одделенскиот наставник Кети Сталеска, како и ученикот Јан Петрушевски од 5-а одделение, одделенски наставник Весна Стевановска. Сите се здобија со пофалници и желба за повторно учество.

                                 Одделенски наставници/ментори - мотиватори:

                                         Кети Сталеска и Весна Стевановскапетак, 23. април 2021.

СВЕТСКИ ДЕН НА КНИГАТА

 


Книгата нашиот најдобар пријател

 

Книгата е знаење

Книгата е моќ

Без неа и нејзината поука

Сме како без светло во ноќ

 

Таа ги описменува  сите држави и народи цели

Напишани по тие страници бели

Непознато чувство во нас ке се роди

Таа во животот секогаш ке не води

 

Секој што вредноста не и ја знае

Секој што секоја реченица не ја посвојува

Секогаш ке се кае

Бидејки книгата на секого срцето му го освојува


Таа ти е најдобар пријател знај

Во рака држи ја до крај

Најголемо богатсво е мое

Прочитај ја ке видиш ке биде и твое

 

Изработила - Софија Богдановска 8г одд

Ментор: Елена Ристевска
Општински натпревар по англиски јазик


На 17.04.2021 год, преку платформата MS Teams се одржа Општински натпревар по англиски јазик со учениците од V до IX одделение,

Учениците од нашето училипте ги постигнаа следните резултати:

 

V одд. (ментор Александра Колевска)

2 место: Јан Петрушески

3 место: Јована Цветковиќ

 

VI одд. (ментор Маја Димеска и Магдалена Бадарова)

1 место: Антонио Стојчески

1 место: Андријана Стојановска

 

VII одд. (ментор Маја Димеска)

1 место: Ивона Радеска

2 место: Јана Стамкова

 

 VIII одд. (ментор Анета Макревска)

1 место: Леа Петрушеска

1 место: Матеј Јаневски

 

IX одд. (ментор Анета Макревска)

2 место: Анастасија Манчевска

2 место: Ана Крстевска

 

Сите ученици се пласираа за учество на Државен натпревар.


Добитници на награди по објавен Конкурс од страна на МОН по повод на „100-годишнината од раѓањето на Блаже Конески“

 По повод одбележувањето на 100- годишнината од раѓањето на Блаже

Конески, согласно Националната програма „2021- Година во чест на Блаже

Конески“ и Заклучокот на Владата на Република Северна Македонија бр.40-

2047/1 од 09.02.2021 година, Министерството за образование и наука на ден

11.03.2021 година објави Конкурс за ученици од основното образование

инспирирани од делата на Блаже Конески.

Согласно критериумите утврдени во Конкурсот, Комисијата формирана

со решение број 12-4653/579 од 06.04.2021  година   избра   најдобра поетска

творба и најдобар расказ:

 

1.    Никола Арсовски V-б одд. наставник: Марија Илиева

2.    Матеј Колигов VII-б одд. наставник: Љупка Мишевска

 

Согласно критериумите утврдени во Конкурсот, Комисијата формирана

со решение     број 12-4653/579  од  06.04.2021  година   избра      најдобра

ликовна творба/фотографија:

 

1.Дарис Ибишовски III-б одд. наставник: Билјана Шоклевска