понедељак, 21. јануар 2013.

ДЕН НА ДРВОТО - 2012g.

Активности во подрачното училиште во населба Пинтија


По повод Денот на дрвото во подрачното училиште беше изведена акција за уредување на училишниот двор во кој земаа учество учениците од прво до осмо одделение. Учениците од прво и второ одделение имаа и соодветни активности на тема: „Екологија“ во своите училници.