уторак, 05. фебруар 2019.

ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВНИОТ КАДАР


Со цел постигнување повисоки цели во воспитно-образовниот процес секоја учебна година  се планираат и реализираат обуки согласно акциониот план за професионален развој. Согласно акциониот план, а со цел подобрување на компетенцијата за Социјална и образовна инклузија  во јануари 2019 година беше реализирана еднодневна обука на тема „Педагошка комуникација“.
Обуката се реализираше во нашето училиште, а реализатор беше Здружение за професионална едукација, професионален развој и демократија КОНТИНУУМ –Битола. Обуката ја следеа дваесетина наставника, стручни соработници и директорот на училиштето. На обуката беа разработени следните теми:
        -Теориски основи на педагошката коминикација;
       -Интеракциско-комуникациски односи на учењето и поучувањето:
       -Знаци и значење на пеадгошката комуникација;
      -Ефективна вербална и невербална комуникација на учењето и поучувањето;
      -Модели на комуникација со семејството.

Цел на обуката е подобрување на комуникациските вештини во различни контексти и на сите нивоа во училишна средина.


Нема коментара:

Постави коментар