понедељак, 27. новембар 2017.

Професионален развој на наставниците

Според Годишната програма за работа на училиштето во текот на ноември со Активот на одделенска настава се реализираше интерна обука по математика: „Математика +“. Во присуство на поголем број одделенски наставници од страна на Весна Рафеска - педагог и Билјана Шоклевска одделенски наставник беа презентирани следните теми: Геометриски форми и тела, Собирање и одземање, Множење и делење и Текстуални задачи.                     

Покрај презентацијата наставниците имаа можност практично да ги применат презентираните техники/стратегии за полесно совладување на содржините по математика. Присутните наставници се изјаснија дека техниките се корисни и применливи и се надеваат дека ќе бидат интересни за децата и ќе усвојуваат знаења на интересен начин.

Нема коментара:

Постави коментар