уторак, 06. јул 2010.

Спортот во нашето училиште

Koga govorime za sportot vo moeto u~ili{te, prvo {to mi pa|a na pamet e proletniot kros. Toj se odr`uva tradicionalno sekoja godina po povod patroniot praznik na na{ata op{tina -"\ur|ovden" i vo nego u~evstvo zemaat nekolku  u~ili{ta od op{tinata, a  na{eto u~ili{te e vo uloga na doma}in. Trkite se odvivaat vo naselbata Dra~evo na ulicita "Ratko Mitrovi}".  Po~etokot na manifestacijata kako i proglasuvaweto na pobednicite e vo krugot na na{eto u~ili{te i kako i sekoja godina taka i ovaa istite gi odbele`aa i vidni pretstavnici od Op{tina "Kisela Voda". Na ovogodine{niot kros, pored na{eto u~ili{te u~estvo zedoa i u~ili{tata:"Kuzman [apkarev"-n. Dra~evo, "Kliment Ohridski"-s. Dra~evo i "Kuzman Josifovski Pitu"-n. Kisela Voda. Trkite se odr`aa na 500, 600, 700 i 800m i vo niv u~evstvuvaa 142 natprevaruva~a i natprevaruva~ki.
Vo disciplinata 500m. - u~eni~ki za petto i шesto oddеление  пrvoto mesto go osvoi Glorija Karovski, vtoroto ѝ pripadna na Marijana Avramovska, a tretoto го делеа Kristina Janevska i Sandra Ilievska.
Vo disciplinata na 600m. - u~enici za petto i шestto oddеление пrvoto mesto go osvoi Mateo Trenkovski, vtoroto Kristijan Arsovski, a tret beшe Dalиbor Gruevski.
Vo trkata na 700m. - u~eni~ki za sedmo i osmo oddеление prvoto mesto go osvoi Klaudija Dimitrovska, vtoroto Aleksandra Stoj~evska, а tretoto Martina Naumovska.
Vo disciplinata na 800m. - u~enici za sedmo i osmo oddеление  prvoto mesto go osvoi  Stefan Manojlovski, vtoroto Aleksandar Atanasovski koj u~i vo u~iliшteto Kliment Ohridski“, а tretoto Stefan Cvetanovski od u~iliшteto Kuzman Josifovski Pitu.
Osven ovaa manifestacija vo na{eto u~ili{te se organiziraat i fudbalski turniri. Prvo se natprevaruvaat  oddelenijata od na{eto u~ili{te, pa od najdobrite se sostavuva  ekipa koja ponatamu se natprevaruva so drugite u~ili{ta.
Za site ovie aktivnosti i  voop{to za razvivawe na sportskiot duh vo na{eto u~ili{te najgolema zasluga imaat nastavnicite po fizi~ko obrazovanie.

                                                                         Stojan~e Bonevski -VIII-v odd.

Нема коментара:

Постави коментар